Kommuniké från extra bolagsstämma i Syncro Group AB (publ)

Syncro Group AB (publ) ("Bolaget") höll under måndagen den 5 februari 2024 extra bolagsstämma på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor på Sveavägen 20, Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.syncro.group.

Beslut om ändring av bolagsordningen (nummer 1)

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av minskningen av aktiekapital och företrädesemissionen enligt nästföljande två rubriker "Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 1)" respektive "Beslut om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare", understiger nuvarande gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

§ 4 Aktiekapital

+-----------------------------------+-----------------------------------+
|Nuvarande formulering |Föreslagen formulering |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
|Aktiekapitalet skall utgöra lägst |Aktiekapitalet skall utgöra lägst |
|25000000 kronor och högst 100000000|93620801 kronor och högst 374483204|
|kronor |kronor |
+-----------------------------------+-----------------------------------+

§ 5 Antal aktier och aktieslag

+---------------+--------------------------------------------------------------+
|Nuvarande |Föreslagen formulering |
|formulering | |
+---------------+--------------------------------------------------------------+
|Antalet aktier |Antalet aktier ska vara lägst 1 560 346 682 och högst 6 241 |
|i bolaget skall|368728. |
|vara lägst 250 | |
|000 000 och |Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal|
|högst 1 000 |av högst 100 procent av aktiekapitalet och serie B till ett |
|000000. |antal av högst 100 procent av aktiekapitalet. Aktie av serie A|
| |medför tio röster och aktie av serie B en röst. |
|Aktierna ska | |
|kunna ges ut i | |
|två serier, | |
|serie A till | |
|ett antal av | |
|högst 100 | |
|procent av | |
|aktiekapitalet | |
|och serie B | |
|till ett antal | |
|av högst 100 | |
|procent av | |
|aktiekapitalet.| |
|Aktie av serie | |
|A medför tio | |
|röster och | |
|aktie av serie | |
|B en röst.  | |
+---------------+--------------------------------------------------------------+

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 1)      

Stämman beslutade om minskning av Bolagets aktiekapital med 23405200,28 kronor, från 58513000,7 kronor till 35107800,42 kronor, för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier i syfte att anpassa kvotvärdet för att möjliggöra genomförande av den beslutade emissionen av units (se nedan).

Beslut om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från 4 januari 2024 om nyemission av högst 195043335 units, innehållande aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En (1) unit består av fem (5) aktier av serie B, fem (5) teckningsoptioner av serie TO6 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO7. Rätten att teckna units ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen den 8 februari 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Teckningskursen per unit är 0,3 kronor, motsvarande 0,06 kronor per aktie. Teckning av units ska ske under perioden från och med 12 februari 2024 till och med 26 februari 2024.

För fullständiga villkor hänvisas till offentliggjort pressmeddelande om styrelsens beslut från den 4 januari 2024 om företrädesemissionen samt Bolagets hemsida, www.syncro.group.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7

Stämmande beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 4 januari 2024 om riktad emission av högst 133333333 teckningsoptioner av serie TO6 och 133333333 teckningsoptioner av serie TO7 (samma serier som i företrädesemissionen).

För fullständiga villkor hänvisas till offentliggjort pressmeddelande om styrelsens beslut från den 4 januari 2024 om företrädesemissionen samt Bolagets hemsida, www.syncro.group.

Beslut om ändring av bolagsordningen (nummer 2)

I syfte att möjliggöra minskningen av aktiekapital enligt nedan rubrik "Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 2)", beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet i Bolaget efter registrering av aktiekapitalsminskningen understiger de föreslagna gränserna i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

§ 4 Aktiekapital

+------------------------------------+------------------------------------+
|Nuvarande formulering |Föreslagen formulering |
+------------------------------------+------------------------------------+
|Aktiekapitalet skall utgöra lägst |Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15|
|93620801 kronor och högst 374483 204|603 466 kronor och högst 62 413864 |
|kronor. |kronor. |
+------------------------------------+------------------------------------+

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital (nummer 2)

Stämman beslutade om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 78017334,1 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier, i syfte att öka Bolagets flexibilitet vid förbrukning av Bolagets rörelsekapital samt för att skapa ett ändamålsenligt kvotvärde för Bolagets aktie om 0,01 kronor per aktie.

För att aktiekapitalsminskningen ska ske till högsta minskningsbeloppet om 78 017 334,1 kronor krävs bland annat att företrädesemissionen fulltecknas. Under sådana förhållanden beräknas Bolagets aktiekapital före aktiekapitalsminskningen uppgå till 93 620 800,920 kronor fördelat på 1 560 346 682 aktier och efter aktiekapitalsminskningen till 15 603 466,82 kronor fördelat på lika många aktier.

Minskningsbeslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Bolaget avser anmäla minskningsbeslutet för registrering efter den genomförda företrädesemissionen. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet verkställas i maj 2024.

Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:070 546 46 00

E-post:ebbe.damm@syncro.group

Henrik Sundewall, CFO, Syncro Group

Telefon;0768 77 00 00

E-post:henrik.sundewall@syncro.group

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken - via tech.