Kommuniké från extra bolagsstämma i Resqunit AB (publ)

Stockholm, 24th April 2024: Idag hölls extra bolagsstämma i Resqunit AB (publ). Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att bolaget förvärvar immateriella rättigheter (ny verksamhet) från Bio Vitos Norge AS, org. nr. 923663304 ("Bio Vitos")

Resqunit AB (publ): Idag, den 24 april 2024, hölls extra bolagsstämma i Resqunit AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades på stämman.

Godkännande av förvärv av verksamhet från Bio Vitos Norge AS

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att bolaget förvärvar immateriella rättigheter (ny verksamhet) från Bio Vitos Norge AS, org. nr. 923663304 ("Bio Vitos"), genom att fatta följande beslut:

a. Beslut om ändring av bolsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att anta en ny bolagsordning varigenom bolagets verksamhetsföremål samt att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras. Ändringarna sker för att möjliggöra förvärvet från Bio Vitos.

b. Beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av aktier till Bio Vitos. Nyemissionen sker för att möjliggöra förvärvet från Bio Vitos.

c. Beslut om utdelning av aktier i Resqunit Intressenter AB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning av bolagets samtliga aktier i Resqunit Intressenter AB samt att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för utdelningen.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.resqunit.com).