Kommuniké från extra bolagsstämma i Kollect on Demand Holding AB (publ) den 27 mars 2024

Extra bolagsstämma i Kollect on Demand Holding AB (”Bolaget”) har idag den 27 mars 2024 hållits i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om att förvärva samtliga aktier i Mashup Plc. (närståendetransaktion)
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Mashup Plc. reg. nr. 575192 (”Mashup”).

Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 23 februari 2024 har Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Mashup avseende förvärv av samtliga 15 100 000 aktier i Mashup mot utgivande av 50 133 986 aktier i Bolaget. Aktieöverlåtelseavtalet är bland annat villkorat av att (i) extra bolagsstämma godkänner förvärvet och apportemissionen som beskrivs nedan och att (ii) aktieägarna i Mashup medges dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden, vilket erhölls den 12 mars 2024.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelseAktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares
Aktiekapitalet utgör lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.
The share capital shall be not less than SEK 1,250,000 and not more than SEK 5,000,000. The number of shares shall be not less than 5,000,000 and not more than 20,000,000.Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares
Aktiekapitalet utgör lägst 14 750 000 kronor och högst 59 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 59 000 000 stycken och högst 236 000 000 stycken.
The share capital shall be not less than SEK
14,750,000 and not more than SEK 59,000,000. The number of shares shall be not less than 59,000,000 and not more than 236,000,000.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut från den 23 februari 2024 om att genomföra en apportemission
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 23 februari 2024 om att genomföra en apportemission om högst 50 133 986 aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 12 528 497 kronor. Skälet till att genomföra apportemissionen är med anledning av förvärvet av samtliga aktier i Mashup. Rätt att teckna aktierna tillkommer aktieägarna i Mashup.

Kollect on Demand Holding AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kollect on Demand Holding AB (publ) den 27 mars 2024