Kommuniké från extra bolagsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Stockholm den 24 januari 2024

Idag, den 24 januari 2024, sammanträdde aktieägare i Cortus Energy AB (publ) för extra bolagsstämma. Kommunikén sammanfattar stämmans beslut som samtliga beslutades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra och anta ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet har sänkts till att vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Beslut om minskning av aktiekapital

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, minska bolagets aktiekapital med 63 996 889,18 kronor till 500 000 kronor i syfte att täcka förlust i bolaget. Genom beslutet ändrades kvotvärdet till 0,000233 kronor, utan indragning av aktier (baserat på ett totalt antal aktier om nuvarande registrerade 2 147 904 156 plus ingivna för registrering, men ännu ej registrerade, om 1 992 150 och sammanlagt 2 149 896 306 aktier).

Beslut om riktad emission av konvertibler

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera nominellt högst 19 367 477 konvertibler av serie KV 4. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets önskan att minska sin låneskuld. Teckningskursen per konvertibel ska vara en (1) krona. Endast innehavare till konvertibler av serie KV2 vilka emitterades av den 6 september 2022 är teckningsberättigade och enbart till så många nyemitterade konvertibler för var och en som motsvaras av respektives hela innehav av konvertibler av serie KV2 med kapitalbelopp tillsammans med upplupen ränta per den 10 januari 2024 (”Fordran”). Teckning sker på separat teckningslista från och med den 5 februari 2024 till och med den 19 februari 2024 och kan bara ske för hela tecknarens Fordran. Betalning sker i samband med teckning genom kvittning av Fordran. Innehavare av konvertibler av serie KV 4 har rätt att påkalla konvertering till nyemitterade aktier under perioderna mellan den 3 juni 2024 och den 18 juni 2024 (konverteringsperiod 1), den 2 december 2024 och den 13 december 2024 (konverteringsperiod 2), den 2 juni 2025 och den 16 juni 2025 (konverteringsperiod 3) och den 1 december 2025 och den 12 december 2025 (konverteringsperiod 4).

Genom emissionen hoppas styrelsen kunna minska den lånemängd som annars skulle förfalla till betalning under våren 2024 när konvertibler av serie KV2 löper ut. Genom att KV2 fordringar kvittas bort mot nya KV4 förlängs i praktiken löptiden för motsvarande skuldbelopp till januari 2026.

Villkoren för KV4 motsvarar i huvudsak villkoren för Bolagets konvertibel KV3, vilket innebär att de konvertibelinnehavare som deltar i den nu föreslagna emissionen kommer få en högre ränta och bättre konverteringskurs.

Beslut om (a) riktad emission av utjämningsaktier, (b) sammanläggning av aktier och (c) ändring av bolagsordning

Beslutades (a) att, i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera 94 nya aktier till Per-Olov Norberg. Bakgrunden till den sk utjämningsemissionen är att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med sammanläggningskvoten enligt punkt (b) nedan.

Beslutades (b) om sammanläggning av aktier varvid 100 befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:100). Sammanläggningen innebär att det nya antalet aktier efter sammanläggningen uppgår till 21 498 964, vilket innebär ett kvotvärde om 0,023257 kronor per aktie.

Styrelsen bemyndigades besluta om avstämningsdag för sammanläggningen och kommer återkomma i pressmeddelande om närmare tidsplan för sammanläggningens genomförande när man beslutat om avstämningsdag.

Beslutades (c) att ändra och anta ny bolagsordning varigenom gränserna för antalet aktier sänks till att vara lägst 21 479 000 och högst 85 916 000.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.

Bilaga

  • Cortus Energy AB - Kommuniké EGM 2024-01-24