Kommuniké från extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ)

Aptahem AB (publ) avhöll den 19 juni 2024 extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att genomföra en sammanläggning av bolagets aktier, varvid hundra (100) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:100). För genomförandet av sammanläggningen kommer en av bolagets större aktieägare att vederlagsfritt tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med hundra (100). Det beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier, vilken inte får infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats vid Bolagsverket. I samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen kommer styrelsen att offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag för att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier, att ändra gränserna för antal aktier i bolaget enligt 5 § i bolagsordningen. Bolagsstämman beslutade att antal aktier i bolaget ska vara lägst 5 600 000 och högst 22 400 000.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier och ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital med 10 197 088,02 kronor till 1 133 009,6 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att justera kvotvärdet för bolagets aktier med anledning av den sammanläggning av aktier som extra bolagsstämman beslutade om. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital uppgå till 1 133 009,6 kronor fördelat på sammanlagt 5 665 048 aktier (efter sammanläggning enligt ovan), envar aktie med ett kvotvärde om 0,2 kronor. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls så förväntas minskningsbeslutet verkställas i september 2024.

Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag för att möjliggöra aktiekapitalsminskningen, att ändra gränserna för bolagets aktiekapital enligt 4 § i bolagsordningen. Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 120 000 kronor och högst 4 480 000 kronor.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2024.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.