KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 28 JUNI 2024 I MOVE ABOUT GROUP AB

Extra bolagsstämman för Move About Group AB, org.nr. 559311-9232, ("Bolaget"), ägde rum idag den 28 juni 2024 i Bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52 i Göteborg.

 

Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman:

 

Beslut om godkännande av avyttringen av mobileeee GmbH och Move About Verwaltungs GmbH

 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, att godkänna aktieöverlåtelseavtal gällande Move About AS avyttring av samtliga aktier i de tyska dotterbolagen mobileeee GmbH, org. nr. HRB 110198, respektive Move About Verwaltungs GmbH, org. nr. HRB 123020 ("Dotterbolagen") till Dotterbolagens tidigare ägare.

 

Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier

 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att aktiekapitalet ska minskas med 26 355 kronor genom en riktad indragning av 1 054 200 aktier. Endast aktierna som innehas av köparna av Dotterbolagen (enligt definitionen ovan) kommer att omfattas av indragningsbeslutet och indragningen genomförs som en del av avyttringen av mobileeee GmbH enligt ovan. Indragningen sker vederlagsfritt, dvs. aktieägarna kommer inte erhålla en likvid för indragningen. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

 

Beslut om fondemission

 

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget samtidigt med genomförandet av inlösen genomför en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital återställs till lägst det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen. Stämman beslutade därmed om en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ska ökas med 26 355 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

 

Beslut om frivillig likvidation

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget frivilligt ska träda i likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen.

 

Bolaget ska försättas i likvidation den dag Bolagsverket förordnar likvidator. Likvidatorn medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och, vid behov, Euroclear Sweden AB.

 

Skifte, i den mån det blir aktuellt, beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut. Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas. Styrelsen har meddelat att de kommer föreslå att Bolagsverket utser advokaten Lars-Henrik Andersson till likvidator.

 

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

 

Det beslutades att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydligande av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

 

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB (publ.)
olof.jonasson@moveaboutgroup.com
Mob: +46790683811

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2023 kl. 15.30.

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 10 000 användare på sin plattform och över 250 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Tyskland.

Bifogade filer

Move-About-Group-AB_Kommunike-EGM.pdf