Kommuniké från Auriant Mining AB (publ):s årsstämma den 14 maj 2024

Auriant Mining AB (publ) höll under tisdagen den 14 maj 2024 sin årsstämma.

De huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman var följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den kompletta kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.auriant.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra (4)
ledamöter utan styrelsesuppleant samt att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Peter Daresbury, Thor Åhlgren, Preston Haskell och Jukka Pitkäjärvi till styrelseledamöter. Stämman omvalde Peter Daresbury till styrelsens ordförande.

Auktoriserade revisorn Johan Kaijser omvaldes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 440 000 kronor till styrelseordförande och
275 000 kronor vardera till envar av de andra styrelseledamöterna. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer ska arvode utgå med 27 500 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. Det högsta belopp som kan komma att utbetalas i arvode till styrelsen, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 512 500 kronor.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt avtal mellan bolaget och revisorn.

Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för tillsättande av
valberedning och instruktion för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82
e-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB (publ)

Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant Mining AB, för mer information besök www.gwkapital.se.

Bilaga

  • Auriant Mining AB (publ) - Kommuniké från årsstämma 2024 (SWE) - Draft 2024-05-13