Kommuniké från årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB

 Årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB, 556971-0188 ("Bolaget"), ägde rum idag den 27 juni 2024 på Skeppsbron 34 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag:

  • att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter;

  • att ett styrelsearvode uppgående till 131 250 kronor ska utgå till var och en av

styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget, med undantag för styrelseordföranden

som ska erhålla ett arvode uppgående till 262 500 kronor;

  • att revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning;

  • att omvälja Peter Persson, Fredrik Holmström och Emelie Smidt som styrelseledamöter för

tiden intill slutet av årsstämman 2025 och att välja Peter Persson till styrelseordförande;

och

  • att utse det registrerade revisionsbolaget Crowe Osborne AB till Bolagets revisor för tiden

till nästkommande årsstämma med Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende avyttring av Bolagets samtliga aktier i

Social Content AB (s k Leo-transaktion)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ingåendet av

aktieöverlåtelseavtalet avseende Bolagets samtliga aktier i dotterbolaget Social Content AB, org. nr 559016-5154, till Martech Solutions Sweden AB, org. nr 559450-1586 ("Martech").

Aktieöverlåtelseavtalet ingicks mellan Bolaget och Martech den 1 mars 2024. Köpeskillingen för

Bolagets samtliga aktier uppgår till 4 853 000 kronor och ska erläggas på tillträdesdagen genom en säljarrevers. Säljarreversen löper utan ränta och förfaller till betalning tidigast fyra månader och senast sex månader efter tillträdesdagen.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 4 avseende aktiekapitalet enligt nedan.

+------------------+----------------------------------------------+
|Tidigare lydelse |Ny lydelse |
+------------------+----------------------------------------------+
|Aktiekapitalet ska|Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor|
|utgöra lägst 1 200| |
|000 |och högst 2 000 000 kronor. |
| | |
|kronor och högst 4| |
|800 000 kronor. | |
+------------------+----------------------------------------------+

Vidare beslutade årsstämman att minska aktiekapitalet med 960 438,8907 kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning och minskningen sker utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 500 304,6693 kronor fördelat på 36 518 589 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,0137 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner

eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler inom bolagsordningens från tid till annan gällande gränser.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter

och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För ytterligare information:

Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com

Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures