Kommuniké från årsstämman i Cardeon AB (publ)

Cardeon AB (publ) (”Bolaget”) höll torsdagen den 13 juni 2024 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen ordinarie utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning. Stämman beslutade även att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren MK Capital Invest AB:s förslag, att styrelsearvode ska utgå till icke-anställda bolagsstämmovalde styrelseledamöter med fem (5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med vardera tre (3) prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. För det fall styrelseledamot utför konsulttjänster utöver sitt styrelseuppdrag ska marknadsmässig ersättning utgå. Stämman beslutade vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

Val till styrelsen och revisorer
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade att omvälja Masoud Khayyami och Thomas Jensen till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Tomas Kramar.

Stämman beslutade även att omvälja bolagets revisor Mazars AB, som meddelat att Jesper Ahlkvist kommer vara huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid, ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst trettio (30) procent av aktiekapitalet, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Ökning av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Skälen till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att styrelsen önskar ha möjlighet att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare.

Beslut om utdelning (sakutdelning)
Stämman beslutade om vinstutdelning i form av sakutdelning av 116 112 342 av Bolagets aktier i TEQCool AB (publ), org. nr 559256–1525, till aktieägarna i förhållande till det antal aktier de innehar i Bolaget på avstämningsdagen. Utdelningen av aktier i TEQCool ska ske pro rata innebärande att varje sex (6) befintliga aktier i Bolaget per avstämningsdagen berättigar till utdelning av en (1) aktie i TEQCool.

Det bokförda värdet på de aktier som avses delas ut uppgår till ca 19,3 MSEK eller ca 0,17 SEK per aktie. Detta ger en utdelning om ca 0,03 SEK per aktie i Cardeon.

Avstämningsdag är den 17 juni 2024. Utdelning beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 19 juni 2024.

För ytterligare information avseende Cardeon, kontakta:
Masoud Khayyami, VD Cardeon AB, E-mail:ir@cardeon.se
Amudova AB är Cardeons Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om oss
Cardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan fusionen den 24 november 2022, investerar i innovativa företag och startups inom medicinteknik och lifescience. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.

Bifogade filer
Kommuniké från årsstämman i Cardeon AB (publ)