Kommuniké från årsstämman 2024 i Resqunit AB

Årsstämma i Resqunit AB (publ) ("Bolaget"): Idag, den 28 juni 2024, hölls årsstämma i Resqunit AB i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Amanda Dyberg från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning för bolaget och koncernen

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägarens (Helge Trettø Olsen) förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. Styrelsearvoden ska utgå med 50 000 norska kronor till styrelsens ordförande och med 30 000 norska kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolagets koncern. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med aktieägarens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska en revisor utses och arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Årsstämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Helge Trettø Olsen, Alf Reime och Thomas Norheim som ordinarie styrelseledamöter samt välja in Richard Wall och Jesper Carlsöö som ordinarie styrelseledamöter. Richard Wall valdes till ny styrelseordförande. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja RSM Stockholm AB (RSM), som meddelat att Johnny Svenander fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor av RSM.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.resqunit.com.

För ytterligare information kontakta:
Helge Trettø Olsen, VD
Tel: + +4790168908
E-mail: helge@resqunit.com