Kommuniké från årsstämma i Wyld Networks AB

Årsstämman 2024 i Wyld Networks AB ("Wyld Networks" eller "Bolaget") hölls idag den 28 juni 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 850 000 kronor, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Tern PLC, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Tern PLC, att omvälja Mats L. Andersson, Mats R. Andersson och Ramesh Kesanupalli. Det meddelades på stämman att David Wendel Thoms avböjer omval. Mats L. Andersson omvaldes som styrelseordförande.

Mazars AB omvaldes till revisor. Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen till lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor (tidigare lägst 1 112 896 kronor och högst 4 451 584 kronor) samt gränserna för antalet aktier i bolagsordningen till lägst 20 600 000 stycken och högst 82 400 000 stycken (tidigare lägst 13 337 633 stycken och högst 53 350 532 stycken).

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet samt stärka Bolagets kapitalbas eller i samband med förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor. Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer på: www.wyldnetworks.com