Kommuniké från årsstämma i Veg of Lund AB (publ)

Veg of Lund AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 26 juni 2024 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den nuvarande verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023. Bolagets tidigare verkställande direktör, som lämnade sin roll i oktober 2023, beviljades inte ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Johan Möllerström och Rolf Bjerndell samt om nyval av Kaj Söderström till styrelseledamöter. Johan Möllerström omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor valdes vidare revisionsbolaget Nyström & Partners Revision KB med Cecilia Ståhl som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier,teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka Bolagets aktieägarkrets, finansiera förvärv av verksamhet eller för att fullgöra förpliktelser i samarbetsavtal.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att ändra Bolagets företagsnamn till Dug Foodtech AB (publ). Vidare justerades gränserna för antalet styrelseledamöter.

För mer information, kontakta:

Helene Nielsen, verkställande direktör, Veg of Lund AB
Tel: 0703 12 19 42
E-post: Helene.Nielsen@vegoflund.se