Kommuniké från årsstämma i Twiik AB (publ) den 26 juni 2024

Twiik AB (publ) höll den 26 juni 2024 årsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att de till årsstämmans förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Karl Eklöf, Lotta Askerlund, Magnus Wide och Per Henriksson omvaldes och Anders Gran och Johan Axelsson nyvaldes till styrelseledamöter. Anders Gran valdes som styrelsens ordförande. Som en konsekvens av detta avgår Anders Gran som verkställande direktör varvid Marcus Lindskog tillträder som tillförordnad verkställande direktör.

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. BDO Mälardalen AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 3 prisbasbelopp motsvarande 171 900 kronor och med 1 prisbasbelopp motsvarande 57 300 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens primära förslag, att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Beslutet om att driva verksamheten vidare innebär att stämman inom åtta (8) månader från denna första kontrollstämma på nytt ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 1 så att företagsnamnet ändras till 100 Days AB. Om Bolagsverket anser att hinder föreligger att registrera 100 Days AB, ska bolagets företagsnamn i andra hand ändras till Metabolic AB och i tredje hand till Metafit AB. Om Bolagsverket anser att hinder även föreligger för de alternativa företagsnamnen ska styrelsen eller den som styrelsen utser, ha rätt att genom tillägg eller justering avseende föreslagna företagsnamn föreslå ytterligare alternativa företagsnamn till Bolagsverket.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 4 så att gränserna för aktiekapitalet ändras. Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att minska bolagets aktiekapital med 583 930,34 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 583 930,34 kronor fördelat på sammanlagt 29 196 517 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För ytterligare information kontakta:
Anders Gran, VD
Telefon +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik
Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala träningsupplevelser för både individer och företag samt hjälper hälsobranschens aktörer att erbjuda engagerande digitala tjänster till sina kunder. www.twiik.me

För mer information, vänligen kontakta

Anders Gran, VD Twiik
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala träningsupplevelser för både individer och företag samt hjälper hälsobranschens aktörer att erbjuda engagerande digitala tjänster till sina kunder.

 www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Twiik AB (publ) den 26 juni 2024