Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 13 juni 2024

Årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har hållits den 13 juni 2024 kl. 16.00 på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, i Göteborg. Bolaget hade inför stämman beslutat att aktieägare också kunde utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i enlighet med föreskrifter i Bolagets bolagsordning.

Under årsstämman fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt styrelsens fullständiga förslag som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.envirosystems.se.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i upprättad förvaltningsberättelse i årsredovisningen som pulicerades den 23 maj 2024. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska fortsatt bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att till revisor utse ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant. Till styrelseledamöter valdes:

Alf Blomqvist (omval), som även omvaldes till styrelsens ordförande.

Fabien Gaboriaud (omval)

Nina Macpherson (omval)

Peter Möller (omval)

Björn Olausson (omval)

Till revisor omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Brobäck som ansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1000 000 (750 000) kronor varav 400 000 (300 000) kronor till styrelsens ordförande och 200 000 (150 000) kronor till övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. En styreleseledamot har valt att avstå från sitt ervode. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.envirosystems.se).

Årsstämman beslutade vidare att, i enlighet med valberedningens förslag, anta föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till principer för övriga ersättningar till styrelsen.

Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för det förstta utnyttjandet av bemyndigandet.

Vid stämman var cirka 28 procent av aktier och röster representerade antingen genom närvaro, ombud eller poströster.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.envirosystems.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Emilson, vd Enviro, +46 (0)706-05 67 83, fredrik.emilson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se