Kommuniké från årsstämma i LL Lucky Games AB (publ) den 28 juni 2024

Vid årsstämma i LL Lucky Games AB (publ), org.nr 559214-3316, (”Bolaget”) den 28 juni 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, ladyluckgames.io.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet mm.
Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman den nuvarande styrelseledamoten Calvin Lim Eng Kiat samt valde de nya ledamöterna Cosmin Mihai Stan och Hans Isoz. Calvin Lim Eng Kiat valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Zlatko Mehinagic kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av företagsnamn
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra företagsnamnet till Embark Group AB (publ). Beslutet är villkorat av Bolagsverkets godkännande, i annat fall ska Bolagets nuvarande företagsnamn kvarstå.

Beslut om ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa nya punkter i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra för styrelsen att besluta om insamling av fullmakter och besluta om möjlighet för aktieägare att avge röster genom post enligt 7 kap. 4 och 4 a §§ aktiebolagslagen, samt besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen.

LL Lucky Games AB (publ)

Styrelsen

För mer information

Calvin Lim Eng Kiat
VD LL Lucky Games AB (publ)
calvin.lim@ladyluckgames.io

Bolagets Certified Advisor

Corpura Fondkommission AB

Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar, utvecklar och marknadsför digitala spelautomater till speloperatörer. Bolaget grundades i Stockholm 2019 av veteraner inom spelutveckling, med fokus på spelupplevelser och design. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och affärskunskap har Bolaget utvecklat en bred spelportfölj. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i LL Lucky Games AB (publ) den 28 juni 2024