Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp (Oyj)

Idag, den 27 juni 2024, hölls ordinarie bolagsstämma för Enersize Abp (Oyj) (”Bolaget”).

Vid stämman var 719 103 527 aktier (18,61%) och röster representerade. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Fastställande av bokslutet, räkenskapsårets förlust och dividendutdelning, beviljande av ansvarsfrihet

 • Bolagstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2023 och beslöt att förlusten för räkenskapsperioden, 1 457 150 euro, överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning sker.
 • Bolagstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och både nya och gamle verkställande direktören för räkenskapsåret 1.1.2023-31.12.2023.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden och val av styrelseledamöter

 • Bolagstämman beslöt att styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för mandatperioden som börjar i slutet av denna ordinarie bolagsstämma och som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma: 110.000 SEK till styrelseordförande och ledamöter vardera. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställningsförhållande till Bolaget.
 • Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter.
 • Bolagsstämman beslöt om omval av styrelseledamot och ordförande, Alexander Fällström samt nyval av ledamöterna Anders Wallseth och Johan Gralén som nominerades på stämman, vilka väljs enligt deras samtycke. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Alexander Fällström har en examen i ekonomi från Harvard University och har en bakgrund inom Private Equity och M&A med fokus på Industrials och Business Services. Även erfarenhet inom kapitalförvaltning. Tidigare anställning vid Capillar Advisory i Stockholm, samt Goldman Sachs & Jefferies i London.

Anders Wallseth har tidigare varit Senior Director of International Sales på HemoCue, ett företag känt för sina medicinska diagnostikprodukter. Han har varit med i Danaher-gruppen sedan 2008 och började på Radiometer Medical. Anders Wallseth har haft flera seniora roller, inklusive General Manager för bolaget i Storbritannien och Irland.

Johan Gralén har en civilingenjörsutbildning från Luleå Universitet samt vidareutbildningar inom internationell marknadsföring, management och företagsstyrning från IHM, EFL och Harvard Law School. Gralén har haft flera ledande positioner inom Trelleborgkoncernen och DIAB, där han bland annat var Executive Vice President för Asien och Asien-Stillahavsområdet samt Executive Vice President för global försäljning.

Revisorns arvode och val av revisor

 • Bolagstämman beslöt att revisorns arvode utbetalas i enlighet med skälig faktura som godkänts av Bolaget. Som Bolagets revisor valdes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som har meddelat att CGR-revisor Mauri Eskelinen kommer att utses som huvudansvarig revisor. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om en omvänd splitt i aktien

 • Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att bestämma om en omvänd splitt i aktien.
 • Bemyndigandet ger rätten till styrelsen att besluta om villkor för en sådan omvänd splitt i syfte att stärka bolagets aktieposition samt minska problematiken med decimalregistrering hos Euroclear.
 • Bemyndigandet ger också styrelsen möjlighet att besluta om inlösen av ”rest poster” som kan uppstå i samband med den omvända splitten och vidta alla nödvändiga beslut som krävs för att genomföra den omvända splitten.

Bemyndiga styrelsen att besluta om nybildande, sammanslagning, avveckling eller andra förändringar i dotterbolagen.

 • Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att bestämma om förändringar i bolagets internationella dotterbolag.
 • Bemyndigandet inkluderar sammanslagningsmöjligheter likväl som möjlighet att avveckla eller förändra i enlighet med styrelsens bedömning av kort och långsiktiga behov av lokal etablering på visa marknader.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

 • Bolagstämman bemyndigade styrelsen att bestämma, i en eller flera rater om emission av aktier samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier.
 • Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst
  1 700 000 000 nya eller av Bolaget innehavda aktier eller det antal som motsvarar denna volym (1 700 000 000/3 863 244 663) efter en omvänd splitt.
 • Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka Bolagets aktieägarkrets, finansiera förvärv av verksamhet eller för att fullgöra förpliktelser i samarbetsavtal.
 • Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigande innefattar att aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta.
 • Det nya bemyndigandet är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte senare än 30 juni 2025.

Ändring av säte från Finland till Sverige

 • Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen och VD att så snart det är lämpligt och praktiskt möjligt att faktiskt flytta bolagets säte från Finland till Sverige. Det i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 som möjliggör flytt av bolag och dess verksamhet i sin helhet från ett EU land till ett annat

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:


Johan Olsson, VD
Telefon: +46 735 215580
E-post: ir@enersize.com

Alexander Fällström, Styrelseordförande
Telefon: +46 703 070914
E-post: alexander.fallstrom@enersize.com

Om Enersize


Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp (Oyj)