Kommuniké från årsstämma i Cyber Security 1 AB

Årsstämma i Cyber Security 1 AB (publ), org. nr 556135–4811 avhölls den 14 juni 2024. Nedan huvudsakliga beslut fattades av årsstämman.

Resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Beslöts att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelseledamöter och verkställande direktörer som under 2023 innehaft endera uppdrag beviljades ansvarsfrihet.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
Beslöts att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Arvoden åt styrelsen och revisor
Beslöts dels att styrelsearvode ska utgå med 500 000 SEK (450 000 SEK) till styrelsens ordförande och med 450 000 SEK (400 000 SEK) till var och en av styrelsens övriga ledamöter, dels att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer
Robert Brown, Alan Goslar, Johannes Bolsenbroek, Pekka Honkanen och Zeth Nyström omvaldes som styrelseledamöter med Johannes Bolsenbroek som styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma.
RSM Stockholm AB omvaldes intill slutet av nästa årsstämma som revisor i bolaget med Malin Lanneborn som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen
Beslöts att ändra bolagsordningen med avseende på aktiekapital (lägst 130 000 euro och högst 520 000 euro) och antal aktier (lägst 487 500 000 st och högst 1 950 000 000 st) samt infördes en ny bestämmelse om att styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.
Ny bolagsordning återfinns på bolagets hemsida, cyber1.com.

Emissionsbemyndigande
Beslöts om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag eller rörelser, eller andelar däri, finansiering av bolagets rörelse samt reglering av skulder.

Kontakter

Kontakta Investor Relations:
pr@cyber1.com

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Cyber Security 1 tillhandahåller lösningar för cybersäkerhet och bedriver sin verksamhet genom fysisk närvaro i Storbritannien, Sverige, Kenya, Sydafrika och Förenade Arabemiraten. Bolaget levererar tjänster och tekniklicenser för att förbättra kundernas skydd mot oönskade dataintrång, samt genom att stärka cybersäkerheten och att förhindra olika former av informationsstölder. Cyber Security 1 hade en omsättning på 52,90 miljoner euro under 2023 och är noterade på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq: CYB1.ST) i Stockholm.

För ytterligare IR-relaterad information www.cyber1.com/investors och om verksamheten besök: https://cyber1.com 

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Cyber Security 1 AB