Kommuniké från årsstämma i ChargePanel AB den 29 maj 2024

Årsstämma i ChargePanel AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 29 maj 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om ett 100 000 kronor till envar av de ordinarie styrelseledamöterna samt 250 000 kronor till styrelsens ordförande.

Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Johan Haack, Per Holmstedt och Robert Carlén samt nyval av Jens Holmström. Vidare valdes Johan Haack till styrelseordförande.

Revisionsbyrån Crowe Osborne AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Incitamentsprogram 2024/2027A till ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget

Stämman beslutade att implementera incitamentsprogram 2024/2027A till ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget. Incitamentsprogram 2024/2027A omfattar maximalt 350 000 teckningsoptioner, vilken kan medföra en ökning av högst 350 000 aktier i Bolaget och en ökning av aktiekapitalet motsvarande 14 820,69 kronor. Teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt av Bolaget för vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet, vilka utgörs av Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna sker till optionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2024/2027A beräknas uppgå till högst cirka 1,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Incitamentsprogram 2024/2027B till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att implementera incitamentsprogram 2024/2027B till styrelsens ledamöter. Incitamentsprogram 2024/2027B omfattar maximalt 240 000 teckningsoptioner, vilken kan medföra en ökning av högst 240 000 aktier i Bolaget och en ökning av aktiekapitalet motsvarande 10 162,76 kronor. Teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt av Bolaget för vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet, vilka utgörs av styrelsens ledamöter. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna sker till optionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2024/2027B beräknas uppgå till högst cirka 1,05 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna söka extern finansiering eller kunna betala med aktier vid förvärv och kunna söka samarbete med strategiska investerare för Bolaget. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga grunder. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vilka som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till att motsvara 20 procent av Bolagets utgivna aktier vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
____________________

Stockholm i maj 2024
ChargePanel AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Albanien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Filippinerna, samt Barbados och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.
Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.chargepanel.com

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i ChargePanel AB den 29 maj 2024