Kommuniké från årsstämma i Archelon Natural Resources

Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "ANR") har den 3 juni 2024 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Aktieägarna i Archelon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "ANR") har den 3 juni 2024 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 6 573 833 kronor. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2022 - 31 december 2023.

Styrelseval och arvoden

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Patric Perenius, My Simonsson och Tore Tallberg. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Patric Perenius till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 60 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 100 000 kronor i styrelsearvode. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Beslut om ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning innebärande att aktiekapitalet enligt § 4 i bolagsordningen lägst ska uppgå till 1 268 822,749917 och högst 5 060 000 kronor. Vidare ska antalet aktier enligt § 5 i bolagsordningen vara lägst 11 634 871 och högst
46 539 484. A-aktier kan utges till ett antal av högst 46 539 484och B-aktier till ett antal av högst 46 539 484.

Bemyndiganden

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning. Stämman beslutade vidare att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler varav högst 120 000 A-aktier och högst 3 880 000 B-aktier.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2023 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.archelon.se.

För ytterligare information, kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ),

0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se 

Bifogade filer

Kommunike-fran-arsstamma-i-Archelon-Natural-Resources.pdf