Kommuniké från årsstämma 2024 i VIMAB Group AB (publ)

Vid VIMAB Group AB (publ):s årsstämma den 4 juni 2024 fattades bland annat följande beslut.

Vid VIMAB Group AB (publ):s årsstämma den 4 juni 2024 fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultat- och balansräkningarna.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

Styrelse

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2023. Bolagets verkställande direktör beviljades inte ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av Gunnar Jardelöv, Joakim Hörwing och Hanna Myhrman samt nyval av Michael Sundin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gunnar Jardelöv omvaldes som styrelsens ordförande.

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Fredell & Co:s förslag, att om omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB som revisor. BDO Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Carlborg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Fredell & Co:s förslag, att arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämmovalda och inte anställda i bolaget ska uppgå till 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen.

Bemyndigande att emittera aktier m.m.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme vid ett eller flera verksamhetsrelaterade förvärv.

 Beslut om incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner för dels ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda inom bolagets koncern, dels för bolagets stämmovalda styrelseledamöter.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.vimabgroup.com.

Peter Fredell, CEO

peter.fredell@vimabgroup.com

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

anna.bonde@vimabgroup.com

+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är VIMAB Groups Certified Adviser.

info@mangold.se

+46 8 5030 1550

Om Vimab Group AB (publ)

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tretton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 350 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

Bifogade filer

Vimabgroup_pressrelease_20240604.pdf