Kommuniké från årsstämma 2024 i Mangold AB

Mangold har idag, den 7 maj 2024, hållit årsstämma.

Vid årsstämman omvaldes Per Åhlgren, Birgit Köster Hoffmann och Helene Holm som ledamöter i styrelsen. Katarina Lidén valdes in till ny ledamot i styrelsen. Per Åhlgren omvaldes till styrelsens ordförande.

De tjänstgörande styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade även om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2023 fastställdes.

Årsstämman biföll styrelsens förslag till utdelning om 20,0 SEK per aktie med avstämningsdag för utdelning den 10 maj 2024. Vid stämman uppgår antalet utdelningsberättigade aktier till 470 841 aktier. Totalt belopp som delas ut uppgår till 9 416 820 SEK och till ny räkning överförs 39 510 478 SEK.

Arvode till revisor, styrelse samt styrelseordförande fastställdes i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade att fastställa policy för valberedningen.

Styrelsen bemyndigades av årsstämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för kapitaländamål, i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50 000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt ersättningsrapport för 2023.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i syfte att möjliggöra framtida poströstning och digitala stämmor.

Protokoll med fullständiga beslut kommer att läggas ut på Mangolds hemsida inom två veckor, www.mangold.se. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 7 maj 2024 kl. 11:00 CEST.