Kommuniké från årsstämma 2024 i Kollect on Demand Holding AB (publ)

Årsstämma i Kollect on Demand Holding AB (publ) (”Bolaget”) har idag den 27 juni 2024 hållits i Eversheds Sutherlands lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen intill slutet av nästa årsstämma 2025 ska utgå med 27 000 euro till styrelsens ordförande och att inget arvode ska utgå till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna. Arvode till Bolagets revisor ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att Bolagets styrelse ska bestå av tre (3) ledamöter och att till styrelseledamöter omvälja John O’Connor, Andrew Byrne samt Mary Dunphy. Mary Dunphy omvaldes till styrelsens ordförande. Vidare omvaldes Mazars AB till Bolagets revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Martin Kraft som huvudansvarig revisor.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att införa incitamentsprogram 2024/2027 enligt styrelsens förslag. Incitamentsprogram 2024/2027 är riktat till vissa anställda i Bolagets dotterbolag och omfattar maximalt 1 789 362 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under en period om 25 dagar efter Bolagets offentliggörande av H1 rapporten för 2027. Teckningskursen för nyteckning av aktie motsvarar 130 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under en period om tio (10) handelsdagar före årsstämman 2024.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt nedan:

Tidigare lydelseNy lydelse
Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Kollect on Demand Holding AB (publ).
Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Mashup Ireland AB. Bolaget är publikt (publ).
Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt via dotterbolag bedriva en marknadsplats online för avfallssektorn samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Verksamhet
Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag, investera i och stödja små och medelstora företag som huvudsakligen är verksamma eller inriktade på den irländska marknaden samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Emissionsbemyndigande, m.m.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor eller av villkor i enlighet med 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt kap. 16 aktiebolagslagen kan styrelsen inte enligt detta bemyndigande besluta om nyemissioner riktade till styrelseledamöter och/eller Bolagets anställda.

________________________

Kollect on Demand Holding AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma 2024 i Kollect on Demand Holding AB (publ)