KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 mars 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockholm.

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 mars 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 februari 2024,

· dels senast den 29 februari 2024 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via epost till lotta.tjulin@euroafricadv.com, per post till Euroafrica Digital Ventures AB, Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm (vänligen märk kuvertet EGM 2024). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 29 februari 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (euroafricadigitalventures.com) senast två veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om godkännande av verksamhetsöverlåtelseavtal
7. Särskilt bemyndigande för styrelsen
8. Stämmans avslutande


FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 - Beslut om godkännande av verksamhetsöverlåtelseavtal

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna ingåendet av verksamhetsöverlåtelseavtalet avseende verksamheten tillhörande Bolagets dotterbolag Kupatana AB, org. nr 556964-3439 till Africar Group Pty Ltd. Bolaget har den 22 januari 2024 ingått ett verksamhetsöverlåtelseavtal med Africar Group Pty Ltd. avseende avyttringen av verksamheten i Kupatana AB. Verksamhetsöverlåtelseavtalet är villkorat av att bolagsstämma i Bolaget beslutar om att godkänna överlåtelsen enligt denna punkt senast per dagen för bolagsstämman. Förutsatt att nämnt villkor uppfyllts ska tillträde ske senast den per dagen för bolagsstämman. Köpeskillingen för verksamheten uppgår till 750 000 kronor och ska erläggas på tillträdesdagen genom kontanta medel. Verksamhetsöverlåtelsen genomförs för att möjliggöra det planerade omvända förvärvet av Deversify AB som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 16 januari 2024.

Punkt 7 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen, fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm och Bolagets webbplats, www.euroafricadigitalventures.com.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 36 518 589. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________________

Stockholm i februari 2024
Euroafrica Digital Ventures AB
Styrelsen

För ytterligare information:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com
Telefon: +46 703862497

Euroafrica Digital Ventures AB
Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Bifogade filer

PM-KALLELSE-TILL-EXTRA-BOLAGSSTAMMA.pdf