Kallelse till årsstämma i Wyld Networks AB

Aktieägarna i Wyld Networks AB, org.nr 559307-1102 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2024 kl. 16.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30.

Deltagande på årsstämman
Den som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2024.

Aktieägare som avser delta vid årsstämman ombeds meddela Bolaget sin avsikt att delta i stämman senast den 24 juni 2024 per post till Wyld Networks AB, "Årsstämma 2024", c/o Pearson & Partners AB, Skeppsbron 13B, 211 20 Malmö eller via e-post till info@wyldnetworks.com.Vid anmälan om deltagande bör aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.wyldnetworks.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Wyld Networks AB, "Årsstämma 2024", c/o Pearson & Partners AB, Skeppsbron 13B, 211 20 Malmö eller via e-post till info@wyldnetworks.com,så att handlingarna är Bolaget tillhanda senast den 24 juni 2024.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 24 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c)  Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Valavstyrelseochrevisor
11. Beslutomändringavbolagsordningen(gränsernaföraktiekapitaletochantaletaktier)
12. Beslutombemyndigandeförstyrelsenattbeslutaomnyemissioner
13. Avslutandeavstämman

FÖRSLAG TILL BESLUT
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b))
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9)
Aktieägaren Tern PLC ("Aktieägaren") föreslår ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 1 100 000 kronor, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot.

Aktieägaren föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)
Aktieägaren föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra personer utan styrelsesuppleanter. Aktieägaren föreslår att antal revisorer ska upp gå till en.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår Aktieägaren omval av Mats L. Andersson, Mats R. Andersson, Ramesh Kesanupalli och David Wendel Thoms. Aktieägaren föreslår omval av Mats L. Andersson som styrelseordförande.

Aktieägaren föreslår omval av Mazars AB som revisionsbolag med auktoriserande revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor med mandattid till slutet av nästa årsstämma.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier) (punkt 11) I syfte att uppnå för Bolaget ändamålsenliga gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen föreslår styrelsen att § 4 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse
Aktiekapitalet utgör lägst 1 112 896 kronor och högst 4 451 584 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 13 337 633 stycken och högst 53 350 532 stycken.

Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet utgör lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 20 600 000 stycken och högst 82 400 000 stycken.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet samt stärka Bolagets kapitalbas eller i samband med förvärv.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

Handlingar
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.wyldnetworks.com. Samtliga dessa handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy- bolagsstammor-svenska.pdf.

________

Stockholm i maj 2024
Wyld Networks AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.comTel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB
Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor. Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer på: www.wyldnetworks.com