Kallelse till årsstämma i Safe at Sea AB (publ)

Aktieägarna i Safe at Sea AB (publ), 556713-7947, kallas härmed till årsstämma, onsdagen den 30 maj 2024 kl. 16.00. Årsstämman genomförs i våra lokaler på Importgatan 15F, Hisings Backa.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 maj 2024, och
  • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 24 maj 2024 skriftligen till Safe at Sea AB, Importgatan 15F, 422 46 Hisings Backa. Anmälan kan också göras per telefon 0303-23 07 00 eller per e-post invest@safeatsea.se.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 22 maj 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter tisdagen den 22 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta deltagandet bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.safeatsea.se och skickas med e-post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin e-postadress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 27 616 931 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
11. Övriga ärenden
12. Särskilt bemyndigande för styrelsen.
13. Stämman avslutas.

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Punkt 7 b - Resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 8 och 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och revisor
Styrelsearvode föreslås till en fast del om 75 000 kr till styrelsens ledamöter och 120 000 kr till styrelsens ordförande. Ledamöter som ej erhåller arvode är Kaj Lehtovaara.
Valberedningen föreslår omval av Marianne Wittbom - nuvarande styrelseledamot - till styrelsens ordförande samt omval av Kai Lehtovaara till styrelseledamot i Safe At Sea AB. Valberedningen föreslår vidare nyval av Johan Rafstedt och Mattias Ekström till styrelseledamöter i Safe At Sea AB.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att Frejs Revisorer AB väljs till bolagets revisorer samt att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 5 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmande om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vid behov ska kunna tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 12 - Särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att bolagets styrelse bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. .

HANDLINGAR MM.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och fullständiga beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Importgatan 15F i Hisings Backa och på bolagets webbplats www.safeatsea.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Hisings Backa 2024-04-18

Safe at Sea AB (publ)

STYRELSEN

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-26 07:50 CET.