KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Resqunit AB (PUBL)

Aktieägarna i Resqunit AB (publ), org.nr 559339-6806 ("Resqunit" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Resqunit AB (PUBL)

Aktieägarna i Resqunit AB (publ), org.nr 559339-6806 ("Resqunit" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 juni 2024, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 24 juni 2024, samt
ii. dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud" i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 24 juni 2024.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast den 24 juni 2024 anmäla detta till Bolaget antingen:

i. via e-post till vote@resqunit.com,eller
ii. genom post till Resqunit AS, Grenseveien 21, 4313 Sandnes, Norge (märk kuvertet "AGM Resqunit 2024").

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på Resqunit AS, Grenseveien 21, 4313 Sandnes, Norge (märk kuvertet "AGM Resqunit 2024") i god tid före stämman och gärna senast den 24 juni 2024.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.resqunit.com.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta vid stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 24 juni 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer;
10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
11. Val av styrelse och revisor;
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller tecknings­optioner och/eller konvertibler;
13. Beslut om justeringsbemyndigande,
14. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona, eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller tecknings­optioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoption­er och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska samman­lagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser för antalet aktier vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller möjliggöra breddning av ägarbasen i Bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

13. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Aktieägares beslutsförslag

Förslagen nedan lämnas av aktieägaren Helge Trettø Olsen ("Aktieägaren").

9. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer

Aktieägaren föreslår att fem styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Aktieägaren föreslår vidare att en revisor utses i Bolaget för tiden intill nästa årsstämma.

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Aktieägaren föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande 50 000 norska kronor och övriga ledamöter, ej anställda i Bolagets koncern, 30 000 norska kronor vardera.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelse och revisor

Aktieägaren har för avsikt att återkomma med ett slutligt förslag avseende styrelsens sammansättning och Bolaget avser att offentliggöra sådant förslag så snart Aktieägarens arbete i denna del slutförts. Aktieägaren kan dock redan nu avisera att nuvarande styrelseledamöter Morten Tidemann och Hege Fogus har avböjt omval av personliga skäl.

Aktieägaren föreslår omval av revisionsbolaget RSM Stockholm AB ("RSM"). RSM har meddelat att om revisionsbolaget omväljs kommer Johnny Svenander fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet av Bolagsverket registrerade aktier och röster i Bolaget till 14 034 962. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Grenseveien 21, 4313 Sandnes, Norge och på Bolagets webbplats www.resqunit.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin e-post- eller postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2024

Resqunit AB (publ)

Styrelsen