Kallelse till årsstämma i OurLiving AB (publ)

Aktieägarna i OurLiving AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 5 juni 2024 kl. 10.00 - 11.00 i bolagets lokaler på Slagthuset i Malmö, adress Carlsgatan 12A. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 28 maj 2024, dels senast den 30 maj 2024 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan ska ske via e-post till cecilia.wendel@ourliving.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att mottaga en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 28 maj 2024 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 29 maj. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin mailadress.
 

Förslag till dagordning 

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för utseende av valberedning
18. Presentation och redogörelse kring kontrollbalansräkning (KBR1) per 20240430 och behandling enligt reglerna i ABL25:13. Regelverket säger att två stämmor ska hållas om kontrollbalansräkning för att säkerställa att aktiekapitalet är intakt. Detta är första gången det behandlas.
19. Godkännande av styrelsens förslag om att bolaget skall ansöka om avnotering från Spotlight Stock Market
20. Beslut om ändring av bolagsordning
21. Beslut om riktad nyemission av aktier
22. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
23. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
24. Avslutning
 

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 lämnas på bolagets aktier.
 

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 12-17)

Valberedningen föreslår årsstämman besluta

  •   att Leif Liljebrunn väljs till stämmoordförande,

  •   att inget styrelsearvode ska utgå,

  •     att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och ingen suppleant,

  •     att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

  •   att omval sker av styrelseledamöterna Jeanette Andersson, Leif Liljebrunn, Tord Olsson, Torbjörn Sahlén och Nicola Dolovski,

  •     att Leif Liljebrunn väljs till styrelseordförande,

  •   att Grant Thornton AB omväljs till revisor i bolaget med auktoriserad revisor Martin Johnsson som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget samt,

  •     att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

− Styrelsens ordförande ska, snarast efter att
de registrerade ägarförhållandena i bolaget
per den 30 november 2024 är kända, kontakta
de tre röstmässigt största registrerade
ägarna och be dem utse en ledamot vardera
till valberedningen. Aktieägare som inte
framgår av den ägarförteckning som erhålls
från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja
sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens
ordförande samt kunna styrka
ägarförhållandet. Om någon tillfrågad
aktieägare avstår från att utse representant
ska därefter följande aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse
representant tills fyra ägarrepresentanter
utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna,
tillsammans med styrelsens ordförande som
sammankallande, ska utgöra valberedningen.
− Till ordförande i valberedningen utses den
aktieägarrepresentant som representerar den
röstmässigt största aktieägaren, om inte
valberedningen kommer överens om något annat.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig
tills ny valberedning utsetts.
− Om aktieägare som utsett en ledamot i
valberedningen, innan valberedningens uppdrag
slutförts, upphör att vara aktieägare eller
får en lägre placering på listan över
röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska
den ledamot som aktieägaren utsett, om
valberedningen så beslutar, ersättas av ny
ledamot som utses av den aktieägare som vid
tidpunkten är den röstmässigt störste
aktieägaren som ej redan är representerad i
valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i
valberedningen, innan valberedningens uppdrag
slutförts, avgå av annan anledning eller
upphöra att representera den aktieägare som
utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den
som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny
ledamot utsedd av aktieägaren.
− Valberedningen ska inför varje årsstämma
föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter,
styrelseordförande, styrelsearvoden,
eventuell ersättning för utskottsarbete,
revisorer, revisorsarvoden samt principer för
utseende av valberedning.

Presentation och redogörelse kring kontrollbalansräkning per 240430 och behandling enligt reglerna i ABL25:13. Regelverket säger att två stämmor ska hållas om kontrollbalansräkning för att säkerställa att aktiekapitalet är intakt. Detta är första gången det behandlas. (punkt 18).

I och med att Solarfuture försattes i konkurs 240425 hamnade OurLiving i kontrollbalansläge pga interna skulder mellan bolagen. I samband med konkursansökan ansökte och beviljades OurLiving företagsrekonstruktion. I planen för rekonstruktion finns en detaljerad plan för att få Bolaget lönsamt och aktiekapitalet intakt. Styrelsen rekommenderar därför stämman att besluta att låta Bolaget fortsätta sin verksamhet och genomföra rekonstruktionen, och kalla till en andra kontrollbalansstämma enligt reglerna i ABL25.

Godkännande av styrelsens förslag om att bolaget skall ansöka om avnotering från Spotlight Stock Market (punkt 19)

En viktig anledning för OurLiving att verka i noterad miljö har varit möjligheten att ta in kapital från marknaden under sin tillväxtresa. Framåt är fokus att nå lönsamhet och positivt kassaflöde genom att anpassa

verksamheten och ha tydligt fokus på digitala plattformar och Saas-affären. Styrelsens förslag är att ansöka om avnotering.
 

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 20)

För att möjliggöra nya emissioner som en del av Bolagets rekonstruktionsplan behöver Bolagets antal aktier ökas i bolagsordningen samtidigt som aktiekapitalet behöver minskas.

Bolagets styrelse föreslår att Bolagets aktiekapital sänks genom att ändra kvotvärdet per aktie från 0,10 kr till 0,01 kr för att täcka uppkommen förlust. 

Därför föreslår Styrelsen följande ändringar i bolagsordningen:

§4 ska ändras till följande lydelse:

Aktiekapitalet ska vara lägst 400 000 kr och högst 1 600 000 kr.

§ 5 ska ändras till följande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 högst 160 000 000.
 

Beslut om riktad nyemission av aktier via kvittning (punkt 21)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en riktad nyemission av aktier till närstående, som betalas via kvittning av ägarlån om 2 350 000  kronor. Kvittningen är en del bolagets rekonstruktionsplan och en åtgärd för att förbättra egna kapitalet. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Kvittningen avser lån till följande aktieägare:

1.
a. Nudging Capital AB, 500 000 kr
b. Softhouse Accelerate AB, 850 000 kr
c. Balzac Invest AB, 700 000 kr
d. Torbjörn Sahlén, 300 000 kr

Teckningskursen ska baseras på Bolagets volymvägda snittkurs under 10 handelsdagar innan stämmodatum (perioden 240524-240604).

2. Beslutet förutsätter en ändring av bolagsordningen enligt förslaget i punkt 20 i dagordningen.
3. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
4. Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de justeringar eller ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförandet av besluten.
 

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 22)

Att kunna agera snabbt och flexibelt är viktigt för Bolaget dels för att hantera den period av rekonstruktion som Bolaget befinner sig i, dels för att efter rekonstruktionsperioden kunna växa vidare i en fokuserad Saas-affär.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission om aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avsägs i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan skapa tillväxt, finansiera förvärv av bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
 

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 23)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.
 

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 20, 21 och 22 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut under punkt 19, beslut om avnotering, krävs att det biträds av samtliga närvarande aktieägare och att dessa tillsammans företräder minst 90% av samtliga aktier i bolaget.
 

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 75 863 122 stamaktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 75 863 122. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin e-mailadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter:
För information om hur dina personuppgifter behandlas se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
 

Malmö 7 maj 2024

OurLiving AB (publ)

Styrelsen
 

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Jarl
VD, OurLiving AB (publ)
Telefon: 0767 62 13 46
E-post: henrik.jarl@ourliving.se
 

Leif Liljebrunn
Styrelseordförande, OurLiving AB (publ)
Telefon: 0708-45 80 52
E-post: leif.liljebrunn@ourliving.se

***

Om OurLiving AB

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen används för exempelvis energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg. Bolaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Malmö.