Kallelse till årsstämma i Cyber Security 1 AB (publ)

Aktieägarna i Cyber Security 1 AB (publ), 556135–4811 (“Bolaget“), kallas härmed till årsstämma kl 10.00 den 14 juni 2024 på Helio Signalfabriken, Sundbybergs Torg 1,172 67 Sundbyberg. Inpassering startar kl 09.45. Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning före stämman.

Utövande av rösträtt vid stämman 
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda stämmoaktieboken senast den 5 juni 2024, och (ii) anmäla sig till Bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud” eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning”. 
För rätt att delta på stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 5 juni 2024, då sådan omregistrering måste vara verkställd. 

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud 
Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast den 7 juni 2024 via post till Cyber Security 1 AB, Ref: AGM 2024, BOX 70396, 107 24 Stockholm, Sverige eller via e-post till agm2024@cyber1.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). 
Den som inte önskar närvara personligen eller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas antingen per e-post eller post till ovan angivna adresser senast den 7 juni 2024. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske enligt ovan även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller således inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, cyber1.com. 

Anvisningar för poströstning 
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, cyber1.com. Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast den 7 juni 2024. Poströstningsformuläret ska skickas antingen per e-post eller post till ovan angivna adresser. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. 
Aktieägare som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela Bolaget per e-post eller post på ovan angivna adresser innan stämman öppnas. 
Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, cyber1.com. 
För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta Bolaget per e-post på ovan angiven adress. 
Behandling av personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 3. Godkännande av dagordning. 
 4. Val av en eller två justeringsmän. 
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 
 7. Beslut om :A) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,  B) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och C) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter. 
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor. 
 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. 
 11. Beslut om ändringar av bolagsordningen. 
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner. 
 13. Stämmans avslutande. 


Vissa förslag som ska lämnas av valberedningen 
Vissa förslag på stämman ska lämnas av valberedningen om sådan är inrättad. Då ingen valberedning har inrättats, har vissa förslag till stämman lämnats av Marlo Finance BV såsom större aktieägare i Bolaget. 
Samtliga förslag till beslut nedan som ej är framlagda av Marlo Finance BV är framlagda av styrelsen. 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 
Det föreslås att jur kand. Linus Löfgren, eller vid dennes förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses till ordförande för stämman. 

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd 
Det föreslås att den röstlängd som godkänns av stämman är den röstlängd som upprättas av stämmoordförande baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande vid stämman samt inkomna poströster. 

Punkt 3 - Godkännande av dagordning 
Det föreslås att ovan dagordning godkännes. 

Punkt 4 - Val av en eller två justeringsmän 
Det föreslås att en företrädare för Marlo Finance BV eller vid förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses att, jämte stämmoordföranden, justera protokollet. 

Punkt 5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
Kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, varför det föreslås att stämman beslutar att stämman blivit i behörig ordning sammankallad. 

Punkt 7 a - Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
Det föreslås att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt framlagd årsredovisning för 2023 fastställs. 

Punk 7 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
Det föreslås att stämman beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. 

Punkt 7 c - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 
Marlo Finance BV föreslår att samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören som under 2023 innehaft endera av dessa roller beviljas ansvarsfrihet. 

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter 
Marlo Finance BV föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en registrerad revisor utan revisorssuppleant. 

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 
Marlo Finance BV föreslår att styrelsearvode om 500 000 kr (450 000 kr) ska utgå till styrelsens ordförande och med 450 000 kr (400 000 kr) till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Den föreslagna höjningen av styrelsearvodet jämfört med föregående års förslag syftar till att ge inflationstäckning på grund av att styrelsearvodet har varit oförändrat sedan årsstämman i maj 2022. 
Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor 
Marlo Finance BV föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Alan Goslar, Johannes Boelsenbroek, Pekka Honkkanen, Zeth Nyström och Robert Brown samt föreslår att Johannes Boelsenbroek väljs till styrelsens ordförande. 
Det föreslås, för tiden intill nästa årsstämma, omval som revisor av RSM Stockholm AB, som informerat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer Malin Lanneborn fortsatt vara huvudansvarig revisor

Punkt 11 – Beslut om ändringar av bolagsordningen 
Det föreslås att stämman beslutar om nedan tillägg till Bolagets bolagsordning, vilka beslut ska utgöra ett beslut. 
Nuvarande paragraf: 
”§ 4. Aktiekapital / Share Capital 
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 euro och högst 400 000 euro. 
The share capital shall not be less than EUR 100,000 and not more than EUR 400,000.” 
Ny paragraf: 
”§ 4. Aktiekapital / Share Capital 
Aktiekapitalet ska vara lägst 130 000 euro och högst 520 000 euro. 
The share capital shall not be less than EUR 130,000 and not more than EUR 520,000 
Nuvarande paragraf: 
§ 6. Antal aktier / Number of Shares 
Antalet aktier ska vara lägst 375 000 000 st och högst 1 500 000 000 st. 
The number of shares shall be not less than 375,000,000 and not more than 1,500,000,000. 
Ny paragraf: 
§ 6. Antal aktier / Number of Shares 
Antalet aktier ska vara lägst 487 500 000 st och högst 1 950 000 000 st. 
The number of shares shall be not less than 487,500,000 and not more than 1,950,000,000. 
Ny paragraf: 
”§ 15 Digital bolagsstämma / Digital shareholders’ meeting 
Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt. 
The Board of Directors may decide that a shareholders’ meeting shall be held digitally.” 
Föreslagen ny bolagsordning hålls tillgänglig på Bolagets webbplats, cyber1.com. 

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner 
Det föreslås att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag eller rörelser, eller andelar däri, finansiering av Bolagets rörelse samt reglering av skulder. 
För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Antalet aktier och röster 
I Bolaget finns totalt 1 076 345 531 aktier och röster. 

Handlingar 
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.cyber1.com, från och med den 24 maj 2024. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Ovan förslag utgör fullständiga förslag till övriga beslut enligt dagordningen. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar 
Aktieägare upplyses om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. 
__________________ 
Stockholm i maj 2024 
Cyber Security 1 AB (publ) 
Styrelsen 

Kontakter

Kontakta Investor Relations:
pr@cyber1.com

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Cyber Security 1 tillhandahåller lösningar för cybersäkerhet och bedriver sin verksamhet genom fysisk närvaro i Storbritannien, Sverige, Kenya, Sydafrika och Förenade Arabemiraten. Bolaget levererar tjänster och tekniklicenser för att förbättra kundernas skydd mot oönskade dataintrång, samt genom att stärka cybersäkerheten och att förhindra olika former av informationsstölder. Cyber Security 1 hade en omsättning på 52,75 miljoner euro under 2023 och är noterade på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq: CYB1.ST) i Stockholm.

För ytterligare IR-relaterad information www.cyber1.com/investors och om verksamheten besök: https://cyber1.com 

Bifogade filer

Kallelse till årsstämma i Cyber Security 1 AB (publ)