Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ), org.nr 556659-4833, kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2024 klockan 14:00 hos Mangold på Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

delsär införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2024,delsanmält sig till bolaget senast den 7 maj 2024 under adress Auriant Mining AB (publ), Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, via telefon 08-624 26 80 eller via e-post till agm@auriant.se. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 3 maj 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har genomförts senast den 7 maj 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 7 maj 2024 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Auriant Mining AB (publ), Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.auriant.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill, redogörelse av revisorn avseende revisionsarbetet.
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 12. Val av revisor
 13. Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 15. Årsstämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen bestående av Per Åhlgren, valberedningens ordförande (utsedd av GoMobile Nu AB), Risto Silander (utsedd av Bertil Holdings Ltd) och styrelseordförande i Auriant Mining AB Lord Daresbury (Peter) ("Valberedningen") föreslår enligt följande:

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen förslår att Per Åhlgren, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter, utan styrelsesuppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en (1) revisor, utan revisorssuppleant.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 440 000 kronor till styrelseordförande och 275 000 kronor till envar av de andra styrelseledamöterna. Om styrelsen väljer att tillsätta några kommittéer, föreslås att arvode ska uppgå till 27 500 kronor per år till varje medlem för kommittéarbete. De föreslagna arvodena motsvarar en ökning med 10 procent jämfört med 2023. Det maximala beloppet som kan komma att utbetalas i styrelsearvode, inklusive ersättning för kommittéarbete, uppgår till 1 512 500 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med avtal mellan bolaget och revisorn.

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Daresbury, Thor Åhlgren, Preston Haskell och Jukka Pitkäjärvi. Valberedningen föreslår omval av Peter Daresbury till styrelseordförande.

12. Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser intill slutet av nästa årsstämma.

13. Beslut om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen som godkändes av årsstämman den 16 maj 2023 ska vara oförändrade. Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

8 b) Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad och på bolagets webbplats, www.auriant.se senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Auriant Mining AB (publ) har organisationsnummer 556659-4833 och säte i Stockholm.

_________________

Stockholm i april 2024

Auriant Mining AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
                      
Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82
e-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB (publ)
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.se

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant Mining AB, för mer information besök www.gwkapital.se.

Bilaga

 • Auriant Mining AB (publ) - Notice to AGM 2024 (SWE) - final