JonDeTech Sensors – Bygger upp för spännande 2024 – Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar sin syn på sensorteknikbolaget JonDeTech Sensors (JonDeTech). Under det fjärde kvartalet levererade bolaget de första JIRS40 till Yoyon med ytterligare produkter levererade i januari. Leveransen avsåg smarta lås och dialog förs kring utökade användningsområden och återkommande order.  Därutöver erhöll bolaget en design win och order från GMT om 0,9 miljoner kronor avseende närvarodetektion för smarta kylskåp. Bolaget är på god väg att kommersialisera JIRE10 och JIRS30 vilket kommer diversifiera intäktsströmmarna och enligt vår bedömning leda till successivt ökade intäkter.

Teckningsoptionerna av serie TO2 tecknades till 72,6 procent vilket tillförde bolaget 15,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Alla räntebärande lån är återbetalda vilket förbättrar kassaflödena framgent givet avsaknad av räntekostnader. Kassan uppgick till 2,3 miljoner kronor i slutet av det fjärde kvartalet vilket tillsammans med likviden från TO2 säkrar drift framåt. Vi ser däremot att ett lyckat utfall i TO3 är nödvändigt givet att bolaget inte är lönsamt. Mangold är finsansiell rådgivare i emissionen.

Mangold har värderat JonDeTech med en DCF-modell och det motiverade värdet uppgår till 0,115 kronor per aktie. Vi väljer att bibehålla riktkursen 0,10 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om över 200 procent.