Imsys offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5

Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Totalt utnyttjades 3 762 944 teckningsoptioner av serie TO5, motsvarande cirka 0,41 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO5, för teckning av 470 368 aktier. Det fordrades åtta (8) teckningsoptioner för teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,30 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5 tillförs Imsys cirka 141 110,40 SEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO5 pågick under perioden från och med den 10 januari 2024 till och med den 24 januari 2024. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 uppgick till 0,30 SEK. Teckning kan inte ske av del av aktie, vilket medförde att det fordrades åtta (8) teckningsoptioner av serie TO5 för teckning av en (1) aktie.

Interimsaktier

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 ökar antalet aktier i Imsys med
470 368 aktier, från 54 197 261 aktier till totalt 54 667 629 aktier. Aktiekapitalet ökar med
141 110,4006 SEK, från 16 259 178,3654 SEK till 16 400 288,766 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serier TO5 uppgår utspädningen till cirka 0,86 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Imsys i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information:

Jonas Wærn, Verkställande direktör Imsys AB (publ)

E-post: jonas.waern@imsystech.com

Telefon: +46 703 22 86 63

Om Imsys AB (publ):

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai.