Förvärv av egna aktier i Mangold AB vecka 6 2024

Perioden 2024-02-05 till 2024-02-09.

Under ovanstående period återköpte Mangold AB (LEI-kod 549300F7ULEE3V59UW34) egna aktier (ISIN: SE0001449380) inom ramen för Mangolds återköpsprogram för kapitaländamål enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Genomsnittlig Totalt dagligt
volym (antal aktiekurs per dag transaktionsvärde
aktier) (SEK) (SEK)
2024 27 2 450,0 66 150
-02
-05
2024 12 2 390,0 28 680
-02
-06
2024 25 2 460,0 61 500
-02
-07
2024 4 2 460,0 9 840
-02
-08
2024 3 2 490,0 7 470
-02
-09
Total 71 2 445,6 173 640

Efter återköpen innehar Mangold AB 71 aktier av totalt utgivna aktier om 468 562 st.

Återköpen är del av aktieåterköpsprogrammet om maximalt 1 procent av totalt utgivna aktier till ett sammanlagt belopp om 10,8 MSEK som offentliggjordes av Mangold den 19 april 2023 och löper fram till Mangolds årsstämma den 7 maj 2024.

Programmet utförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (Safe Harbour-förordningen).

Alla förvärv har genomförts av Mangold AB på Nasdaq Stockholm Main Market.

En rapport över samtliga genomförda transaktioner enligt artikel 5.3 MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen finns att tillgå som bilaga till detta pressmeddelande och på Mangolds hemsida, www.mangold.se.