Förtydligande avseende försäljning av dotterbolaget Commuter Security Group

Med anledning av det pressmeddelande som publicerades i måndags rörande försäljningen av dotterbolaget Commuter Security Group AB ("CSG"), och de frågor som har framkommit som en konsekvens av informationen, önskar Transfer Group AB (publ) ("Transfer") härmed förtydliga vissa punkter.

Med anledning av det pressmeddelande som publicerades i måndags rörande försäljningen av dotterbolaget Commuter Security Group AB ("CSG"), och de frågor som har framkommit som en konsekvens av informationen, önskar Transfer Group AB (publ) ("Transfer") härmed förtydliga vissa punkter.

  • Transfer ingick den 7 januari 2024 ett Letter of Intent (LOI) gällande försäljningen av CSG. Den 15 januari 2024 slöts ett bindande överlåtelseavtal avseende försäljningen.
  • Enligt LOI uppgick köpeskillingen till 69 MSEK. Det meddelades även att Transfer skulle amortera sin skuld till CSG, vilket skulle innebära att affären som helhet inte skulle påverka Transfer likviditetsmässigt. Den interna skulden till CSG uppgick därmed också till 69 MSEK. Dessutom skulle BG Holding AB ("BG Holding" eller "Köparen") ha en fordran på Transfer på 10 MSEK.
  • Dessutom skulle affären medföra att Köparen övertar samtliga tillgångar och skulder i CSG, inklusive ett skatteanstånd på cirka 55,4 MSEK.
  • Enligt det bindande överlåtelseavtal som slöts den 15 januari 2024 har köpeskillingen i stället fastställts till 1 SEK. Detta eftersom Transfers skuld till CSG samtidigt skrivits ner. Nettoeffekten likviditetsmässigt förblir dock densamma som LOI:et. Dessutom har Transfer nu en skuld till CSG om 10 MSEK, istället för en skuld till BG Holding, som det var i LOI:et.
  • Anledningen till att köpeskillingen justerades till 1 SEK är den risk som Transfer skulle ha tagit om man skulle amortera 69 MSEK till CSG och samtidigt ha en fordran på BG Holding om 69 MSEK. Om BG Holding skulle gå i konkurs, skulle Transfer fortfarande ha en skuld till CSG på 69 MSEK.
  • Nettoeffekten av affären är att Köparen kommer att överta samtliga tillgångar och skulder från CSG. Det inkluderar ett skatteanstånd på drygt 55,4 MSEK som Transfer annars skulle ha behövt påbörja amortering på i september 2024. Dessutom kommer Transfer ha en skuld på 10 MSEK gentemot CSG som ska amorteras kvartalsvis över 36 månader.

För ytterligare information kontakta:
Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2024, kl. 15.20.

Bifogade filer

Fortydligande-avseende-forsaljning-av-dotterbolaget-Commuter-.pdf