Förändring av antal aktier och röster i Mangold AB

Under mars månad offentliggjordes att styrelsen i Mangold AB ("Bolaget") beslutat, med stöd av bemyndigande från 2023 års bolagsstämma, om en apportemission av 2 279 aktier i Bolaget. Dessa aktier avser del av avtalad köpeskilling för det förvärv som Mangold pressmeddelade den 21 mars 2024 avseende 16,8 procent av aktierna i Finserve Holding AB. Till följd har 2 279 nya aktier registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under april 2024.

Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per sista handelsdagen för den månad då ökningen eller minskningen har skett.

De nyemitterade aktierna tecknades till en teckningskurs om 2 470 SEK per aktie. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget ökar med 2 279 från 468 562 till 470 841. Aktiekapitalet ökar således med 4 558 SEK från 937 124 SEK till 941 682 SEK.

Per den 30 april 2024 finns det totalt 470 841 aktier och röster i Bolaget registrerade hos Bolagsverket. Bolaget äger inga egna aktier.

Denna information är sådan information som Mangold AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 30 april 2024 kl. 10:00 CEST.