Euroafrica Digital Ventures AB u.f.n.t. Deversify Health AB har erhållit villkorat godkännande avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Euroafrica Digital Ventures AB u.f.n.t. Deversify Health AB (publ) ("Bolaget") har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör härmed den bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 29 februari 2024 enligt vilket Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica") ska förvärva samtliga aktier i Deversify AB ("Deversify") genom apportemission ("Transaktionen").

Den föreslagna Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv och som resultat av Transaktionen genomgår Euroafrica en verksamhetsförändring och namnbyte till Deversify Health AB och driver enbart Deversifys verksamhet vidare. Transaktionen samt den föreslagna namnändringen avses att godkännas på den extra bolagsstämma som äger rum 25 juli 2024 inför vilken kallelse har offentliggjorts den 24 juni 2024.

Med anledning av Transaktionen har Bolaget genomgått en ny noteringsgranskning och Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market. Godkännandet är villkorat av att: Bolaget slutför Transaktionen och att tillräcklig likvid inkommer för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov under de kommande tolv månaderna; Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning; Spridningskravet för Bolagets aktier fortsatt uppfylls i enlighet med Regelverket; och Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Regelverket efter Transaktionens genomförande.

Bakgrund till Transaktionen

Euroafrica Digital Ventures styrelse bedömer att den planerade Transaktionen är till fördel för aktieägarna i Bolaget.

"Med tanke på de utmanande marknadsförhållandena för tillväxtföretag och vårt begränsade kassaflöde har styrelsen och ledningsgruppen arbetat outtröttligt för att hitta en bra långsiktig lösning för företaget och dess aktieägare. Deversify-teamet har en dokumenterad erfarenhet av att leverera resultat och jag är övertygad om att Deversify-teamet kommer att leverera liknande resultat i vår gemensamma framtid. Sammanfattningsvis anser jag att den nya strukturen har en utmärkt potential att generera framtida värde för aktieägarna", säger Peter Persson, styrelseordförande Euroafrica Digital Ventures.

"Transaktionen och det omvända förvärvet ger Deversify nya möjligheter på nya marknader. Vi tar sikte mot framtiden genom att växa med befintliga produkter men också utveckla nya produkter till den växande marknaden för konsumenthälsa. Återkopplingen från våra kunder är att vi inte bara hjälper dem må bättre utan att vi samtidigt bidrar till en högre kunskapsnivå. Tack vare denna transaktion får vi bättre förutsättningar till än fler nya kunder och ökad tillväxt i företaget samtidigt med en förbättrad folkhälsa. Det kan inte bli en bättre kombination", säger Anders Murman, VD Deversify AB.

Fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och bolagsbeskrivning

I samband med det villkorade godkännandet offentliggör Bolaget en bolagsbeskrivning som per dagen för detta pressmeddelande finns tillgänglig på Euroafricas och Deversifys respektive hemsidor (www.euroafricadigitalventures.com samt www.deversify.com) och bifogas till detta pressmeddelande.

Bolagets aktier kommer att handlas under det nya kortnamnet "DEV" från och med att namnändringen har registrerats hos Bolagsverket. ISIN-koden förblir oförändrad. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med den fortsatta noteringen.

Om Deversify

Deversify är ett svenskt FoU- och marknadsföretag som grundades år 2016 och som erbjuder healthtech-lösningar för konsumenter globalt. Bolaget har idag cirka 80 ägare av vilka flera har varit med sedan starten och där de tio största ägarna kontrollerar mer än 60 procent av rösterna och kapitalet. Coronapandemin medförde ett ökat fokus på metabol hälsa generellt i samhället vilket gjorde att Deversifys erbjudanden fick ökad uppmärksamhet. Deversify har sedan start siktat mot en global marknad och har successivt ökat sin närvaro på flera olika geografiska marknader.

Deversify har idag två affärsområden. Inom ramen för det ena affärsområdet utvecklar och kommersialiserar bolaget mobila elektroniska enheter och mobilapplikationer för att övervaka biomarkörer för individualiserad hälsa. Deversify är specialiserat på utandningsmätare och i dagsläget marknadsförs och säljs bolagets utandningsmätare Acetrack inom området. Inom ramen för det andra affärsområdet utvecklar och tillhandahåller bolaget utbildningstjänster inom metabol hälsa och erbjuder individualiserad kostrådgivning genom varumärket Elitista. Deversify säljer främst bolagets produkter till konsumentmarknaden (B2C). Detta sker direkt via Deversifys egna e-handelsplatser getacetrack.com och Elitista.se. Utöver direkta beställningar och leveranser globalt, når Deversify också kunder på geografiska marknader över hela världen genom samarbetsavtal med partners, återförsäljare och distributörer (B2B2C).

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Transaktionen samt vid upprättandet av Bolagsbeskrivningen tillsammans med Lindahl Advokat KB som agerat legal rådgivare till Deversify AB. Eversheds Sutherland AB har agerat legal rådgivare till Euroafrica Digital Ventures AB i samband med Transaktionen. Mangold Fondkommission AB har agerat Certified Adviser i samband med noteringsprocessen på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information, kontakta:

Lotta Tjulin Persson, VD, Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com

Telefon: +46 703862497

Anders Murman, VD, Deversify AB.

E-post: anders.murman@deversify.com

Telefon: +46 705465062

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.