Euroafrica Digital Ventures AB (publ) meddelar förändring i styrelsen

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Bolaget"eller "Euroafrica Digital Ventures") meddelar att man minskar styrelsen med en person i samband med att styrelseledamot Johan Nordin begärt utträde.

Som ett led i Bolagets kostnadseffektivisering har styrelsen enats om att godkänna Johan Nordins önskan om utträde ur Bolagets styrelse. Johan Nordin lämnar därmed posten som styrelseledamot i Euroafrica Digital Ventures samt posten som styrelseledamot i Bolagets dotterbolag Kupatana AB som, efter den genomförda verksamhetsöverlåtelsen till AfriCar Group Pty. Ltd., är under avyttring.

Efter förändringarna kommer styrelsen i Bolaget bestå av två ledamöter samt Peter Persson som fortsatt ordförande, och därmed uppfylla kraven i bolagsordningen. Även i Kupatana AB uppfylls kraven i bolagsordningen efter förändringen i styrelsen. Styrelsen har inte för avsikt att kalla till extra bolagsstämma för att välja en ny styrelse före ordinarie bolagsstämma 2024.

Peter Persson, ordförande för Euroafrica Digital Ventures kommenterar:
"Jag vill å styrelsens vägnar tacka Johan för det engagemang han visat genom åren i Euroafrica. Att Johan valt att utträda ur styrelsen nu, är ett naturligt steg givet det arbete som sker inom ramen för det omvända förvärvet med Deversify och den föreslagna nya styrelsen, samt avyttringen av Kupatana AB."

För ytterligare information:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Denna information är sådan information som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-30 kl. 10:15 CET.

 

Om Euroafrica
Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com
Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures