Euroafrica Digital Ventures AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971-0188 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 maj 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2024,

  • dels senast den 3 maj 2024 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till lotta.tjulin@euroafricadv.com,per post till Euroafrica Digital Ventures AB, Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm (vänligen märk kuvertet EGM 2024). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 3 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (euroafricadigitalventures.com) senast två veckor innan stämman.
 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om ändring av antalet ledamöter i styrelsen

7. Särskilt bemyndigande för styrelsen

8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 - Beslut om ändring av antalet ledamöter i styrelsen
Aktieägaren, Skandnet Group AB, föreslår att stämman beslutar om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ändra antalet ledamöter i styrelsen till tre (3) stycken, utan suppleanter. Förslaget är en konsekvens av att Johan Nordin trädde ur styrelsen i mars 2024, vilket innebär att antalet ledamöter för närvarande uppgår till hälften av det vid årsstämman 2023 beslutade antalet.

Punkt 7 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen, fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm och Bolagets webbplats, www.euroafricadigitalventures.com.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 36 518 589. Bolaget innehar inga egna aktier.
 

För ytterligare information:

Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com
Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures