Euroafrica Digital Ventures AB: Euroafrica Digital Ventures redovisar delårsrapport för första kvartalet 2024

Euroafrica Digital Ventures redovisar delårsrapport för första kvartalet 2024.

Första kvartalet (januari - mars 2024)

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 5,0 (3,7) MSEK
 • Rörelseresultat (EBITDA) för första kvartalet uppgick till -0,9 (1,7)  MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för första kvartalet uppgick till -3,7 (-0,2)  MSEK
 • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,10 (-0,01)  SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,5 (3,1) MSEK
 • Goodwillavskrivningar uppgick för första kvartalet till ca 2,5 MSEK

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Euroafrica ingick den 16 januari 2024 i avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv av Deversify AB villkorat avyttring av dotterbolag
 • Euroafrica ingick den 22 januari 2024 avtal med AfriCar Group Pty. Ltd. avseende överlåtelse av verksamheten i Kupatana AB
 • Euroafrica meddelade den 21 februari 2024 en icke kassaflödespåverkande nedskrivning om 52 MSEK för det fjärde kvartalet 2023.
 • Euroafrica ingick den 29 februari 2024 i villkorat avtal om omvänt förvärv av Deversify AB
 • Euroafrica ingick den 1 mars 2024 aktieöverlåtelseavtal med Martech Solutions Sweden AB avseende Social Content AB.
 • Euroafrica höll under onsdagen den 6 mars 2024 extra bolagsstämma. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ingåendet av verksamhetsöverlåtelseavtalet avseende verksamheten tillhörande Bolagets dotterbolag Kupatana AB, org. nr 556964-3439 till Africar Group Pty Ltd. 
 • Nasdaq Stockholm beslutade under eftermiddagen den 7 mars att stoppa handeln i Euroafricas aktie till följd av informationsläckage gällande Euroafrica Digital Ventures AB:s omnoteringsprocess på Nasdaq First North Growth Market. 
 • Euroafrica informerade den 12 mars 2024  om att styrelsen i Deversify AB har upprättat en kontrollbalansräkning. 
 • Den 25 mars 2024 meddelade styrelsen i Euroafrica att man har, i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen, beslutat att inleda processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Bolaget att granskas av Bolagets revisor.
 • Euroafrica meddelar den 30 mars 2024 att man minskar styrelsen med en person i samband med att styrelseledamot Johan Nordin begärt utträde.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Euroafrica höll under fredagen den 19 april 2024 extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma. Bolagsstämman beslutade enhälligt om Bolagets fortsatta drift.
 • Euroafrica under fredagen den 10 maj 2024 extra bolagsstämma. Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ändra antalet ledamöter i styrelsen till tre (3) stycken.

Denna och tidigare finansiella rapporter finns att hämta via https://www.euroafricadigitalventures.com/finansiella-rapporter

För ytterligare information:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Denna information är sådan information som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-14 kl. 14:30 CET.

Om Euroafrica
Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com
Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures