ENERSIZE OYJ OFFENTLIGGÖR UTFALL AV FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen för Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämman den 18 april 2024 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 2 131 445 261 nya aktier i Bolaget i Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 80,0 procent av de 2 664 306 760 nya aktier som erbjöds i Företrädesemissionen. Totalt tecknades 1 414 305 420 nya aktier via uniträtter och teckningsrätter motsvarande cirka 53,1 procent av Företrädesemissionen och totalt tecknades 32 147 301 nya aktier utan stöd av uniträtter och teckningsrätter motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen. Därmed tilldelas emissionsgaranter cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Enersize tillförs därmed cirka 12,8 MSEK före avdrag för kvittningar av brygglån och transaktionskostnader. Cirka 15,6 procent av Företrädesemissionen tecknades genom kvittning av brygglån.

Teckningsperioden avslutades den 14 maj 2024 i Sverige och den 16 maj 2024 i Finland och utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 8,5 MSEK med stöd av uniträtter och teckningsrätter. Därtill har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna aktier motsvarande cirka 0,2 MSEK utan stöd av uniträtter och teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,1 MSEK. Sammantaget innebär det att Bolaget tillförs 12,8 MSEK före bland annat transaktionskostnader.

Bolagets styrelse har idag, den 20 maj 2024, beslutat att godkänna teckningarna som gjorts i Företrädesemissionen i enlighet med Företrädesemissionens villkor inklusive dess tilldelningsprinciper. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av uniträtter och teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 29 april 2024. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Antalet aktier i Enersize ökar genom Företrädesemissionen med 2 131 445 261 aktier till 3 863 244 663 aktier totalt. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 55,2 procent baserat på antalet aktier efter Företrädesemissionen. Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market Sweden fram till och med den 30 maj 2024. När aktierna i Företrädesemissionen har registrerats i det finska handelsregistret kommer BTU i Sverige omvandlas till befintliga aktier samt interimsaktier i Finland att slås ihop med de befintliga aktierna. Detta förväntas ske i Euroclear Finlands system omkring den 27 maj 2024 och i Euroclear Swedens system omkring den 5 juni 2024.

Rådgivare
Hagberg & Aneborn Fondkommission agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab agerar legal rådgivare till Enersize avseende finsk rätt i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Olsson, VD
Telefon: +46 735 215580
E-post: ir@enersize.com

Alexander Fällström, Styrelseordförande
Telefon: +46 703 070914
E-post: alexander.fallstrom@enersize.com

Om Enersize
Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Enersize i någon jurisdiktion, varken från Enersize eller från någon annan.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Rulebook.

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-20 18:45 CEST.

Bifogade filer

ENERSIZE OYJ OFFENTLIGGÖR UTFALL AV FÖRETRÄDESEMISSION