Enersize offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2024

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT
Med ”Bolaget” eller ”Enersize” avses Enersize Oyj med det finska organisationsnumret 2317518-8, Enersize Advanced Research AB med det svenska organisationsnumret 559133-6846 eller kollektivt Enersize Group. Med ”First North” avses Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
 
 
Januari – Mars 2024
- Nettoomsättningen för första kvartalet 2024 uppgick till 119 388 (64 655) EUR.
- Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet 2024 uppgick till -251 125 (-342 974) EUR.
- Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för första kvartalet 2024 uppgick till -265 705 (-396 673) EUR.
- Medelantalet anställda under första kvartalet 2024 uppgick till 3,0 (5,0).
 
Väsentliga händelser under 2024
 
Första kvartalet
- Erhåller initial order på 300 000 SEK (motsvarande cirka 26 000 EUR), efter godkännande som leverantör till större koncern
- Informerar om utfallet för teckningsoptioner av serie 4/2023 - Tillför Bolaget 1,9 miljoner SEK (motsvarande cirka 165 000 EUR)
- Ny approval för Fair consumption patent I USA
- Ingår nytt samarbete med industriellt försörjningsbolag
- Bryggar likviditet med räntefritt lån
- Styrelse föreslår företrädesemission om cirka 16 miljoner SEK (motsvarande cirka 1,4 miljoner EUR),  – Garanterad till cirka 80 %
Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Ny approval för” Fair consumption” patent i Indien
 
Koncernens nyckeltal i sammandrag (se definitioner på sid. 16)


EUR2024
Kv 12023
Kv 12023
HelårNettoomsättning119 38864 655165 099Bruttomarginal, %953862Rörelseresultat (EBIT)-251 125-342 974-1 404 639Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %Neg.Neg.Neg.Resultat före skatt-265 705-396 673-1 457 150VinstmarginalNeg.Neg.Neg.Resultat per aktie, före och efter utspädning-0,0002-0,0004-0,001Antal aktier1 731 799 4021 091 799 4021 541 779 402Antal aktier i genomsnitt1 636 789 402959 378 9421 184 378 942Soliditet, %38,167,371,4Balansomslutning761 2861 629 142788 305Kassaflöde från rörelsen-230 764-525 599-1 306 910Medelantalet anställda3,05,03,0 
VD JOHAN OLSON HAR ORDET
Under det senaste året har Enersize genomgått en betydande utveckling och jag vill börja med att uttrycka min tacksamhet för alla ägares, partners och medarbetares engagemang och stöd. Tillsammans har vi nått nya höjder och övervunnit utmaningar, samtidigt som vi fortsatt att driva på innovationer inom energieffektivisering och hållbar utveckling.

Vi lever i en tid där miljömässiga hållbarhetsfrågor inte längre är framtida hot utan nutida realiteter. Detta har som framgår av rapporten för Kvartal 1 redan lett till ökad efterfrågan på våra tjänster och lösningar som inte bara minskar energiförbrukningen utan också bidrar till våra kunders ekonomiska och miljömässiga mål. Vårt arbete med att förbättra energieffektivitet i industriella processer är mer relevant än någonsin och vi ser en tydlig tillväxt i intresse från både nya och befintliga marknader även om vi bara är i början på vår resa.

Finansiellt sett visar 2023 och Q1 2024 att vår strategiska riktning är sund. Vi har sett en omsättningsökning på 85%, nästan en dubblering mot samma period föregående år och en mycket tydlig sänkning på kostnadssidan. Vi fortsätter att investera i försäljning, marknad, men också i kundspecifik utveckling. Våra satsningar har börjat ge frukt, vilket ökar vår förmåga att leverera värde till våra kunder på nya och innovativa sätt. Vi breddar verksamheten för att kunna ta mer uppdrag och ett större grepp hos kunderna avseende energieffektivisering, energikartläggning och hållbarhet.

Trots de utmaningar som en osäker global ekonomi för med sig, har vårt team arbetat outtröttligt för att säkerställa att vi inte bara överlever utan också växer. Vi bygger vidare på vårt team med nyckelpersoner som kommer att vara avgörande för att driva vår framtida tillväxt och innovation.

Framåt är vårt fokus klart. Vi kommer att fortsätta att expandera vår marknadsnärvaro och djupgående förbättra våra kundrelationer. Det är med stor optimism jag ser fram emot de möjligheter som 2024 kommer att erbjuda.

Tack för ert fortsatta förtroende och stöd. Låt oss tillsammans bygga en mer hållbar och energieffektiv framtid.

Med vänliga hälsningar,

Johan Olson
VD, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:


Johan Olsson, VD
Telefon: +46 735 215580
E-post: ir@enersize.com

Alexander Fällström, Styrelseordförande
Telefon: +46 703 070914
E-post: alexander.fallstrom@enersize.com

Om Enersize


Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-29 09:28 CEST.

Bifogade filer

Delårsrapport Q1 2024