Enersize offentliggör bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2023

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÈ

Med ”Bolaget” eller ”Enersize” avses Enersize Oyj med det finska organisationsnumret 2317518-8, Enersize Advanced Research AB med det svenska organisationsnumret 559133-6846 eller kollektivt Enersize Group. Med ”First North” avses Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
 
 Oktober – December 2023
· Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 24 120 (39 112) EUR.
· Rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet 2023 uppgick till -406 284 (-685 210) EUR.
· Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för fjärde kvartalet 2023 uppgick till -420 396 (-952 490) EUR.
· Medelantalet anställda under fjärde kvartalet 2023 uppgick till 3,0 (8,0).
 
Januari – December 2023
· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 165 099 (182 893) EUR.
· Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -1 404 639 (-2 142 243) EUR.
· Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden uppgick till -1 457 150 (-2 421 048) EUR.
· Medelantalet anställda under perioden uppgick till 3,0 (11,0).
 
Väsentliga händelser under 2023
 Första kvartalet
· Erhåller ny order från partnern SCOPP Solutions i Marocko
· Johan Olson tillsätts som ny VD, Alexander Fällström (f.d. ledamot) tar över som styrelseordförande
· Ny order och fördjupat engagemang med Scania
· Ingår vinstdelningsavtal med skånsk livsmedelsproducent kring energioptimering av tryckluft
· Offentliggör utfall för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 - Tillförs ca 4,8 MSEK före emissionskostnader

Andra kvartalet
· Enersize tecknar avtal med CTRL Systems för marknaderna USA och Mexiko
· Enersize Oyj genomför en riktad unitemission om 3,95 MSEK och en riktad kvittningsemission om 0,55 MSEK
· Region Skånes partnerskap beviljar Enersize en affärsutvecklingscheck för kompetens motsvarande 167 000 SEK
· EPHIA ansökan beviljad av Energimyndigheten

Tredje kvartalet
· Redogör för utfallet av arbetet tillsammans med livsmedelsproducent - Bättre besparingar än estimerat medför ökade intäkter för Enersize

Fjärde kvartalet
· Ny approval för Visualization patent I USA

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Erhåller initial order på 300 KSEK efter godkännande som leverantör till större koncern
· Informerar om utfallet för teckningsoptioner av serie 4/2023 - Tillför Bolaget 1,9 MSEK
· Ny approval för Fair consumption patent I USA
· Ingår nytt samarbete med industriellt försörjningsbolag
· Bryggar likviditet med räntefritt lån
  
Koncernens nyckeltal i sammandrag (se definitioner på sid. 17)


EUR2023
Kv 42022
Kv 42023
Helår2022
HelårNettoomsättning24 12039 112165 099182 893Bruttomarginal, %71796277Rörelseresultat (EBIT)-406 284-685 210-1 404 639-2 142 243Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %Neg.Neg.Neg.Neg.Resultat före skatt-420 396-952 490-1 457 150-2 421 048VinstmarginalNeg.Neg.Neg.Neg.Resultat per aktie, före och efter utspädning-0,0003-0,0012-0,001-0,0029Antal aktier1 541 779 402826 958 4821 541 779 402826 958 482Antal aktier i genomsnitt1 491 779 402649 753 0931 184 378 942530 366 168Soliditet, %71,452,071,452,0Balansomslutning788 3052 006 727788 3052 006 727Kassaflöde från rörelsen-243 684-497 098-1 306 910-1 664 757Medelantalet anställda3,08,03,011,0

  
VD JOHAN OLSON HAR ORDET
Året har haft stort fokus på att forma och förbättra vår sälj- och marknadsorganisation. Samtidigt inledde vi året med att välkomna ett större mejeri i Skåne till vår kundstock. Vår partner Momentum utbildade ett stort antal nya tekniker och certifierades som Q+professionals. ISAVE projektet tillsammans med IUC fylldes och genomfördes samtidigt beviljades Enersize stöd från såväl Energimyndigheten EPHIA som ALMI för kompetensutveckling och samarbete har inletts med Business Sweden på främst den polska marknaden för exportmöjligheter till nya marknader.

Flertalet patent har under året beviljats eller fått ny status vilket stärkt vår IP-portfölj som särskiljer oss från andra leverantörer på ett tydligt och bra sätt. Det befäster vår position som oberoende och det är många gånger en tydlig fördel då det finns väldigt få konkurrenter på kompressorsidan och vår uppfattning är att kunderna gärna får en oberoende översyn och rekommendation.

Året 2023 har som helhet varit tufft för många företag liksom för många privathushåll. Industrin är inget undantag och även de har känt av en stigande prisbild, inte minst på energisidan. Samtidigt har investeringsviljan varit svag på grund av oroliga tider kring krig, räntor mm.

Enersize har parallellt med fokus på sälj och marknadsutveckling också haft en resa under året för att ytterligare dra ner på kostnadssidan. Som jag skrev i vår tredje kvartalsrapport  ”Det tar sig” så är det fortsatt en bra sammanfattning av var Enersize befinner sig. Vi har reducerat våra kostnader markant under året och befinner oss numera på en mer homogen nivå i förhållande till Bolagets storlek och position på marknaden. Efter årets utgång har vi sett en tydlig ökning inom försäljning och vi räknar med att tillsammans med kunder kunna växa enligt plan under 2024 på både tryckluftsidan och på mer allmän industriell energieffektivisering.

Nya “Q+moni” testas hos några utvalda kunder och vi erhåller löpande feedback från både kunder och partners. Feedbacken som vi erhåller gör att vi kan förbättra produkten ytterligare och under 2024 räknar vi med att detta kommer vara den ledande produkten för vår del.

Tätt följd av vår dokumentations- och projektplaneringsmjukvara “Q+leaqs” som utgör en stor fördel för företagen och våra partners i deras dagliga arbete med tryckluft. Produkten har även andra användningsområden såsom exempelvis för ånga. Det är ett prioriterat steg under nästa år, att ytterligare uppdatera denna så att fler kan använda den för löpande service och underhåll. Det är en bra SaaS lösning liksom Q+moni och dessa kommer utgöra basen för vår framgång kommande år.

Under senare delen av året märkte vi ett tydligt ökat intresse från kunder för båda dessa tjänster liksom från våra partners. Vår erfarenhet säger dock oss att vi kommer avsluta affärerna i olika steg med initiala mindre insatser som sedan kommer kunna ökas efterhand baserat på tydliga resultat och tydlig nytta i ett par eller flera steg beroende på storlek och omfattning av kund. Det passar oss väl och kommer på sikt att bygga en stabil och löpande intäkt enligt vår bedömning.

Q1 har haft en stark inledning och intresset bland kunderna har ökat avservärt. Då vi nu lyckats nå ut och kommunicera med kunderna på ett sätt som de förstår. Det har ökat försäljningen på det nya året men även antalet kundkontakter samt nya samarbeten.

Det kommer bli en spännande framgångsrik resa mot både ekonomiska och miljömässiga mål för både Enersize och partners!

Johan Olsson
VD, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Johan Olson, VD
Telefon: +46 705 424600
E-post: johan.olson@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-03-08 08:30 CET.

Bifogade filer

Bokslutskommuniké 20230101 20231231