edyoutec AB: Bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 oktober 2023 till 31 december 2023

den 27 februari 2024 kl. 12:00edyoutec AB ("edyoutec" eller "Bolaget") publicerar bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 oktober 2023 till 31 december 2023.

Perioden i sammandrag

Fjärde kvartalet 2023-10-01 - 2023-12-31 (Koncern)

 • Nettoomsättning 5 992 TSEK (6 883).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 922 TSEK (-1 274).
 • Resultat efter finansiella poster -5 275 TSEK (-4 711).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 (-0,60) SEK och efter utspädning -0,14 SEK (-0,55).
 • Periodens investeringar uppgick till -5 060 TSEK (-21 636).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 831 TSEK (-11 317).

Nio månader 2023-01-01 - 2023-12-31 (Koncern)

 • Nettoomsättning 24 343 TSEK (6 888).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -6 664 TSEK (-11 381).
 • Resultat efter finansiella poster -20 015 TSEK (-15 551).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,54 SEK (-2,00) och efter utspädning -0,53 SEK (-1,83).
 • Periodens investeringar uppgick till -15 630 TSEK (-32 988).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 755 TSEK (-2 089).

VD HAR ORDET
2023 var som alla vet ett utmanande år med ett hårdnande finansiellt klimat och en kraftig inbromsning av affärsaktiviteten. Detta påverkade naturligtvis även oss. För vår del präglades dock 2023 främst av stora investeringar i våra spel King Royale och Tanks Operation samt i våra edtech-plattformar Rail Experience och AppLeMat. Detta tyngde, helt i linje med våra förväntningar, vårt resultat och kassaflöde. Den absoluta merparten av dessa investeringar är dock tagna nu och vi kan på goda grunder förvänta oss att investeringarna kommer bära frukt redan under 2024.

"Absoluta merparten av tagna investeringar kommer att bära frukt redan under 2024"

Jag vill dock börja med en remarkabel nyhet som verkar ha gått under radarn här i Sverige. Microsoft meddelade nyligen att man avser att under de kommande två åren investera 3,4 miljarder USD i Tyskland för utbyggnad av AI-infrastruktur, datacenters för molnbaserade tjänster och andra digitaliseringsåtgärder. Detta har gett eko över hela den tyska marknaden, där vi ju i allt väsentligt bedriver vår edtech-verksamhet. Det stora flertalet IT-bolag i Tyskland har som ringar på vattnet omedelbart beslutat att öka sina investeringar. Pessimismen har förvandlats till optimism!

"2024 börjat bra och kommer göra ett tydligt avtryck i Q1-rapporten"

Omsättningen i vår tyska verksamhet kom för 2023 in på ungefär samma nivå som 2022. För andra kvartalet i rad redovisade vår tyska verksamhet ett positivt EBITDA (under Q4 cirka 700 TSEK). Orderingången var god under Q4. För vår del började 2024 bra redan innan den ovan nämnda "Microsofteffekten" och vi har, som framgått av dagens pressmeddelande, byggt upp en rekordstor orderstock på bara knappt två månader. Ingenting talar just nu för att denna effekt inte kommer vara uthållig och vi räknar med att den så småningom kommer göra ett tydligt avtryck vår i Q1-rapport.

I Tyskland fokuserar vi på att, utöver vår traditionella konsultverksamhet, även skapa licensgenererande intäkter från våra egenutvecklade plattformar. Under Q2 kommer vi lansera plattformarna Rail Experience och AppLeMat, i båda fallen med en licensbaserad intäktsmodell. För Rail Experience är målet att minst 600 elever ska använda plattformen och betala en månatlig licensavgift om 49,90 EUR per elev. Målet för 2025 är 1200 elever och för 2026 1800 elever. AppLeMat-plattformen är utvecklad tillsammans med Meister Cody GmbH och kommer att levereras till tyska skolor. Priset för den månatliga licensen är under förhandling. Marknaden för AppLeMat är stor; i Tyskland finns det cirka 4500 skolor för årskurs 1-3.

"Våra förväntningar på King Royale och Tank Operations är högt ställda"

På spelsidan var Q4 ett särskilt framgångsrikt kvartal då vi säkrade ett publishingavtal för King Royale. Spelet testlanseras i skrivande stund och ingen data pekar på att vi har några tekniska hinder för att nå en bred användarbas. MAF:s användarbas om cirka 50 miljoner månatliga användare är målgruppen. Våra KPI:er matchar toppspelen inom samma genre. Och våra förväntningar på King Royale är högt ställda.

Tank Operations rullades ut dagen före denna delårsrapport. Publishern 2tainment har tagit över allt ansvar för marknadsföring av spelet i samband med lanseringen. Spelet har en metascore på lite över 80 % och det finns en aktiv fanbase och community kopplat till spelet.

Man ska läsa denna bokslutskommuniké för 2023 mot bakgrund av vad jag nämnt ovan. Några ytterligare kommentarer som vägledning:

-       Under 2023 investerade vi totalt cirka 9,8 MSEK i King Royale och Tank Operations. När nu spelen lanseras kommer vi endast behöva göra mindreinvesteringar i spelen av underhållskaraktär. Vi kommer fortsätta göra investeringar i våra edtech-plattformar, men med mindre belopp. Beträffande våra nuvarande spel och edtechplattformar är vi alltså på väg att lämna den tunga investeringsperioden bakom oss.

-       Vi betalade cirka 2,7 MSEK i räntor under 2023. Genom att lånet amorterats ned till 4 MSEK kommer, även om vi skulle behöva fortsätta betala nuvarande höga ränta under hela 2024, räntekostnaderna hålla sig kring en miljon SEK.

-       Vi har implementerat effektiviseringsåtgärder i Tyskland som bland annat syftar till att minska administrationskostnaderna och göra koncernstrukturen mindre komplex. Vår målsättning är att vi därigenom ska kunna spara upp till 4 MSEK per år.

   "Effektiviseringsåtgärderna i Tyskland ger oss besparingar upp till 4 MSEK per år"

      Om man antar att intäkterna från vår tyska kärnverksamhet skulle vara oförändrade i år jämfört med 2023, skulle de förväntade kostnadsbesparingarna kunna medföra att vi närmar oss ett nollresultat före avskrivningar, allt annat lika.

Men vi nöjer oss förstås inte med det. Vi har flera saker som har potential att bidra till en avsevärd resultatförbättring:

-       Vår tyska kärnverksamhet (alltså verksamheten exklusive utvecklingen av edtech-plattformar) har inlett 2024 påtagligt starkt med en rekordstor orderbok. Med "Microsofteffekten" i ryggen har vi möjlighet att med marginal överträffa föregående år.

-       Vart och ett av våra spel King Royale och Tank Operations skulle vid framgång med lanseringen ensamt kunna medföra att vi blir kassaflödespositiva under 2024.

-       Vi lanserar våra edtech-plattformar Rail Experience och AppLeMat under 2024. Båda två har stor potential, på lite längre sikt lika stor potential som våra spel. 

Man ska naturligtvis vara ödmjuk och inte ta ut något i förskott. Men det känns tillfredsställande att ha flera äss i ärmen.

Eric De Basso,
VD edyoutec AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, edyoutec AB
E-post: eric@edyoutec.com
Telefon: +46 70 780 52 00
Denna information är sådan information som edyoutec AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-02-27, kl. 12:00.
Om edyoutec
edyoutec AB är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel ("F2P") inom mobilspel för Android och iOS.
För mer information, se edyotecs webbplats www.edyoutec.com.