Delårsrapport januari – mars 2024

VD ord

Under det första kvartalet 2024 har Transfer Group AB fortsatt att stärka sin position på marknaden för säkerhetslösningar. Vi har märkt en stadig ökning av efterfrågan från både offentlig och privat sektor, drivet av en värld där säkerhetshänsyn blir allt viktigare. Vi har framgångsrikt genomfört ytterligare organisationsförändringar för att optimera vår effektivitet och därmed vår lönsamhet.

En av de mest väsentliga händelserna var försäljningen av Commuter Security Group AB (CSG) till BG Holding den 15 januari. Denna transaktion stärkte vår balansräkning avsevärt då köparen övertog skatteanstånd i CSG på cirka 55 MSEK. Detta beslut markerade ett viktigt strategiskt steg i vår verksamhet för att ytterligare fokusera på kärnverksamheten och stärka vår lönsamhet.

Att den svenska verksamheten i Sensec AB är stabil har vi vant oss vid, men nu tar även den norska verksamheten stora kliv framåt och vinner marknadsandelar. Därtill så är en stor del av Sensecs affär bestående av serviceavtal som i sin natur är långvariga med goda marginaler. Sensec har gjort en omfattande satsning inom Defence-segmentet genom att förvärva MilSec Sverige AB från moderbolaget. Denna åtgärd syftar till att stärka vårt erbjudande mot Försvarsmakten och Civilförsvaret. Vi ser med tillförsikt fram emot vad det svenska medlemskapet i Nato kommer att innebära för utvecklingen för vår affär i detta segment.

Vi gläds över att kunna berätta om utvecklingen i Amigo Systems AB. Utvecklingen av rapporteringssystemet Amigo Tools har gått över förväntan och har öppnat dörren till nya och mycket skalbara affärsmöjligheter. En följd av den utvecklingen var att vi ingick ett strategiskt samarbetsavtal med Senaca East Africa Limited för leverans av avancerade personlarm och digitala rapporteringssystem (Amigo tools). Detta förstärker vår närvaro i Östafrika där Senaca EA har en stor verksamhet och vi ser fram emot att se hur denna geografiska expansion kommer att falla ut under året. Vi har även etablerat Amigo Systems Inc. i Dubai som en knutpunkt för vår expansion i Gulfstaterna. Jag påtalar igen potentialen i den skalbarhet som erbjuds i Amigos produktportfölj globalt och vi har stora förhoppningar på de affärsvolymer som kommer att genereras där.

Altum Security har säkrat ett nytt avtal med en statlig myndighet för leverans av dörrar och fönsterskydd, samt en efterföljande order efter kvartalets utgång på bland annat perimeterskydd. Detta visar tydligt på en ökad efterfrågan på våra säkerhetslösningar i spåren av det ökade säkerhetshotet. Altum Security går från klarhet till klarhet med en tydligt ökande lönsamhet, där personalens kompetens inom Perimeter Protection är betydelsefull.

Jag vill framhålla det hårda arbete som våra medarbetare lägger ner varje dag, det är tack vare dem vi kan se en ljus framtid. Jag vill även tacka våra tålmodiga aktieägare som ser den tydliga vändningen för Transfer, och min otvivelaktiga optimism. Vi fortsätter på den planerade vägen, förutsättningar finns på plats för ett riktigt starkt år för Transfer Group AB.

Stockholm 2024-05-13

Mats Holmberg

VD Transfer Group AB

Transfer är ett bolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är vi en helhetsleverantör för fysisk säkerhet och kan erbjuda allt från att utveckla hård- och mjukvara samt erbjuda produkter och tjänster som ökar säkerheten och tryggheten för såväl individer som föremål och egendom.

I januari 2024 avyttrades samtliga aktier i det personalintensiva och förlusttyngda CSG. Genom försäljningen ger det Transfer möjligheten att använda sina resurser på ett effektivare sätt och att förstärka och skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt i kvarvarande dotterbolag, Sensec, Altum och Amigo. Som ett resultat av avyttringen ser vi redan i årets första kvartal ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, stärkt rörelseresultat mot tidigare perioder samt en lägre skuldsättningsgrad.

Finansiell utveckling 1 januari 2024 - 31 mars 2024

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 32 930 TSEK (32 903).
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -319 TSEK (-1 117).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 1 901 TSEK (1 009).
 • Justerat EBITDA för perioden uppgick till 1 901 TSEK (-1 056). För jämförelseperioden har justering gjorts för en engångsintäkt uppgående 2 065 TSEK, vilken är hänförlig till återläggning av tilläggsköpeskilling avseende Sensec AS.
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 70 056 TSEK (40 919). Eget kapital har ökat som en följd av den realisationsvinst som uppstod vid avyttringen av CSG uppgående till 43,6 MSEK. Realisationsvinsten är ej kassaflödespåverkande.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 kr (-0,01).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,13 kr (-0,01).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 118 TSEK (-13 518).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 11 908 TSEK (14 440).

Transfer Group har den 15 januari ingått ett bindande överlåtelseavtal avseende försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Commuter Security Group AB (CSG). Avyttringen av aktierna utgjorde ett helt segment och som en effekt därav har avyttringen redovisats i enlighet med IFRS5 - Avvecklad verksamhet. Effekten är att resultatet för jämförelseperioderna 1 januari-31 mars 2023 samt 1 januari-31 december 2023 har rapporterats på en egen rad i resultaträkningen under "Avvecklad verksamhet". I samband med avyttringen uppstod ett realisationsresultat, som ett netto av bokfört värde på dotterbolagsaktierna och övervärden samt skuldreglering mellan Transfer och CSG, effekten härav redovisas som avvecklad verksamhet i perioden januari-mars 2024.

Resultatet för CSG specificeras i sin helhet på sidan 13. 

2024 

2023 

2023

TSEK 

jan-mars 

jan-mars 

jan-dec 

Nettoomsättning 

32 930 

32 903 

133 436 

Rörelseresultat 

-319 

-1 117 

-14 404 

Rörelseresultat före avskrivningar 

   

och nedskrivningar (EBITDA) 

1 901 

1 009 

236 

Justerat EBITDA 

1 901 

-1 056 

2 565 

Eget kapital 

70 056 

40 919 

27 668 

Resultat per aktie, kr * 

0,13 

-0,01 

-0,11 

Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, kr 

0,13 

-0,01 

-0,05 

Kassaflöde från den löpande verksamheten * 

2 118 

-13 518 

-12 783 

Likvida medel * 

11 908 

14 440 

26 192 

* Jämförelseperioderna omfattar även det avyttrade bolaget CSG.


Väsentliga händelser under perioden

 • Transfer Group har den 15 januari ingått ett bindande överlåtelseavtal avseende försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Commuter Security Group AB (CSG) till BG Holding. Köpeskillingen uppgick till 1 SEK. Transaktionen innebär att Transfers balansräkning stärks då köparen övertar skatteanstånd i CSG uppgående till cirka 55 MSEK. Transfer kommer även att ha en skuld till CSG uppgående till 10 MSEK som amorteras kvartalsvis under tre år. Överlåtelsedatum av aktierna var den 17 januari 2024.
 • Amigo Systems AB och Senaca East Africa Limited ingår strategiskt samarbetsavtal för leverans av avancerade personlarm från Amigo samt det digitala rapporteringssystemet Amigo Tools. Senaca EA är en av de ledande säkerhetsaktörerna i Östafrika och har en betydande närvaro med över 4 000 anställda, främst verksamma i Kenya och Uganda. Det nya samarbetsavtalet fokuserar på att förse Senaca EAs ordningsvakter med personlarm och rapporteringssystem från Transfer, vilket stärker och höjer säkerhetsstandarden inom deras verksamhet.
 • Altum Security har framgångsrikt förhandlat fram ett nytt avtal med en statlig myndighet för leverans av dörrar och fönsterskydd. Avtalet sträcker sig över en initial tvåårsperiod, med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Det beräknade ordervärdet förväntas uppgå till cirka 3 MSEK under det första året. För närvarande är det dock för tidigt att göra en bedömning av det förväntade ordervärdet för de efterföljande åren.
 • Amigo Systems etablerar dotterbolag i Dubai för att främja expansionen. Detta strategiska beslut är en del av Amigos ambitiösa planer för att etablera sina produkter i Gulfstaterna och Östafrika.
 • Sensec gör en betydande satsning inom sitt Defence-segment för att möta ökade behov från Försvarsmakten. Som en del av denna satsning har Sensec förvärvat Mil Sec Sverige AB från Transfer och kommer nu att integrera Mil Sec som ett dotterbolag till Sensec för att hantera satsningen mot Försvarsmakten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Altum Security har säkrat en betydande order från en statlig myndighet för leverans av perimeterskydd, inklusive stängsel och grindar, till ett beräknat värde av cirka 5 MSEK. Denna order är en direkt respons på den ökande efterfrågan på säkerhetslösningar, drivet av en ökad oro för terrorhot och behovet av att säkerställa skydd för kritisk infrastruktur och offentliga platser.
 • Transfer Group har beslutat att avböja ett uppköpsbud på 130 MSEK för att avyttra sina dotterbolag Sensec i Sverige och Norge samt Altum Security.

Finansiella mål för perioden 2024-2026

Transfer Group har tre finansiella mål:

 • Uppnå en organisk försäljningstillväxt (sammansatt årlig tillväxttakt, "CAGR") om minst 12 procent, exklusive omsättningen hänförlig till CSG under 2023.
 • Uppnå en årlig EBITDA-marginal på minst 10 procent, samtidigt som marginalen kontinuerligt förbättras varje år.
 • Nettoskulden i relation till EBITDA ska understiga 2,5x.

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spetsteknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2024, kl. 08.00.

Bifogade filer

PM-Transfer-Group-240513.pdf
Delarsrapport-januari-mars-2024_1.pdf
Delarsrapport-januari-mars-2024.pdf