Delårsrapport första kvartalet 2024

Perioden januari - mars 2024 (jämfört med samma period 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 499 KSEK (2 046)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 365 KSEK (-3 237)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK (-0,20)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8 557 KSEK (7 263)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 311 KSEK (-2 765)

Väsentliga händelser under perioden januari - mars 2024

 • Avtal tecknas med kund i Filippinerna i januari
 • Bolaget lanserar Connect GO i januari. Connect Go är en egen tjänst för att hantera laddinfrastruktur
 • Avtal tecknas med kund i Barbados i februari
 • Bolaget lanserar AutoCharge i februari. AutoCharge är automatisk laddningsteknik och identifiering av elbilar
 • Bolaget meddelar utfall av företrädesemission av units i februari. ChargePanel tillförs cirka 13,9 MSEK före emissionskostnader 
 • Bolaget lanserar integrationer som möjliggör fullt stöd för AFIR i mars

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget meddelar rättelse avseende finansiell historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 samt första kvartalet 2024 i maj
 • Bolaget når 10 000 uppkopplade laddpunkter i maj

Kvartalsrapporten för perioden januari - mars 2024 finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://ir.chargepanel.se/finansiella-rapporter/  och som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson
CEO
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Tel: +46 70 440 24 98
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB, 08-684 211 10 adviser@eminova.se

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Albanien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Filippinerna, samt Barbados och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.
Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.chargepanel.com

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Denna information är sådan information som ChargePanel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-14 08:30 CEST.

Bifogade filer

ChargePanel Q1 2024 Final V2