DBP: Teckningsoptionerna av serie TO3B i Double Bond Pharmaceutical nyttjades till cirka 51,62 procent

   DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP", "Double Bond Pharmaceutical" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3B ("Teckningsoptionerna" eller "TO3B"). Sammanställningen visar att totalt 5 091 885 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 51,62 procent av det totala antalet Teckningsoptioner som emitterats, nyttjades för teckning av 5 091 885 nya B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,48 SEK per B-aktie, varav 4 264 164 Teckningsoptioner nyttjades genom kontant betalning och 827 721 Teckningsoptioner nyttjades med betalning genom kvittning. Bolaget tillförs således sammantaget cirka 2,4 MSEK, före emissionskostnader genom kontant betalning och betalning genom kvittning.

  

Bakgrund

Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick under perioden 27 maj 2024 till och med den 10 juni 2024. Sammanställningen visar att totalt 5 091 885 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 51,62 procent av det totala antalet Teckningsoptioner som emitterats, nyttjades för teckning av 5 091 885 nya B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,48 SEK per B-aktie, varav 4 264 164 Teckningsoptioner nyttjades genom kontant betalning och 827 721 Teckningsoptioner nyttjades med betalning genom kvittning. Bolaget tillförs således sammantaget cirka 2,4 MSEK, före emissionskostnader genom kontant betalning och betalning genom kvittning. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 0,15 MSEK.

Nyttjade Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till B-aktier i Bolaget beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 254 594,25 SEK, från 5 101 411,15 SEK till 5 356 005,40 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 5 091 885, från 102 028 223 till 107 120 108. Detta medför en utspädningseffekt för aktieägare som inte nyttjade Teckningsoptioner om cirka 4,75 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till DBP i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna av serie TO3B.

   

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-12 16:30 CET.