DBP: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3B i Double Bond Pharmaceutical är idag, den 5 juni 2024

   

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 5 juni 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO3B på Spotlight Stock Market ("Teckningsoptionerna" eller "TO3B") i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP", "Double Bond Pharmaceutical" eller "Bolaget"). I samband med Bolagets företrädesemission av units under det andra kvartalet 2023 emitterades 9864 164 Teckningsoptioner av serie TO3B. Varje Teckningsoption av serie TO3B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 27 maj 2024 till och med den 10 juni 2024 till en teckningskurs om 0,48 SEK per B-aktie. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av nya B-aktier i Bolaget senast den 10 juni 2024, alternativt säljer sina Teckningsoptioner senast den 5 juni 2024.

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna:

  • Villkor: En (1) Teckningsoption av serie TO3B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget.
  • Teckningskurs: 0,48 SEK per B-aktie, courtage utgår ej.
  • Nyttjandeperiod: 27 maj 2024 till den 10 juni 2024.
  • Sista dag för handel med TO3B: den 5 juni 2024.

Vänligen notera att de TO3B som inte nyttjas för teckning av B-aktier senast den 10 juni 2024, alternativt avyttras senast den 5 juni 2024, förfaller värdelösa. För att TO3B inte ska förfalla krävs aktivt nyttjande av TO3B för teckning av B-aktier alternativt avyttring av TO3B.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner av serie TO3B kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 493 208,20 SEK, från 5 101 411,15 SEK till 5594 619,35 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 9864 164, från 102028 223 till 111892 387. Detta medför en maximal utspädningseffekt för aktieägare som inte nyttjar innehavda Teckningsoptioner om högst cirka 8,82 procent, räknat på högsta antalet aktier i Bolaget efter att aktierna som tecknats med stöd av Teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket.

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Notera att förvaltare kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning av B-aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna så det uppmanas att förvaltarregistrerade Teckningsoptionsinnehavare kontaktar sin förvaltare i ett tidigt skede.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln som finns tillgänglig på Mangold Fondkommission ABs hemsida (https://emission.mangold.se/). Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till DBP i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna av serie TO3B.