DBP: Kommuniké från årsstämma den 3 maj 2024 i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

   

Vid årsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ), org.nr 556991-6082 ("Bolaget"), som ägde rum idag den 3 maj 2024, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

 • Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.
 • Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
 • Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att styrelsen för tiden intill nästkommande årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
 • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:
 • 44000 kronor till styrelsens ordförande;
 • 40000 kronor till styrelseledamot som även är verkställande direktör; samt
 • 20000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Vidare beslutades att revisorsarvoden utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

 • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att omvälja styrelseledamöterna Sanna Rejnlander, Igor Lokot, Sergey Yanitsky och Irina Zaitseva för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att omvälja den auktoriserade revisorn Peter Zetterling till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och/eller en kombination av dessa (s.k. units). Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.

     

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga förslagen till beslut vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://www.doublebp.com. Protokoll från årsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats, https://www.doublebp.com .

_______________________________________________________