DBP: Kallelse till årsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

  Aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2024 kl. 13.00 i företagets lokaler på Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala Besöksadress: Västra Ingången av Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

  

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 april 2024, och
  • anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman till bolaget senast fredagen den 26 april 2024, kl 16.00 skriftligen till Double Bond Pharmaceutical International AB (publ), Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala. Anmälan kan också göras per e-post till igor@doublebp.com.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer på dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltningsregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 24 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 26 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut

a)      om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)      om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)       om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
13. Stämman avslutas

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att årsstämman utser Igor Lokot till ordförande vid stämman.

Arvode (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsarvode till styrelseledamöter ska utgå enligt följande:

SEK 44 000 till styrelsens ordförande;

SEK 40000 till styrelseledamot som även är verkställande direktör;

SEK 20 000 vardera till övriga styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 11)

Styrelsen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, dvs. Sanna Rejnlander, Igor Lokot, Sergey Yanitsky och Irina Zaitseva. Styrelsen föreslår även omval av revisor, dvs Peter Zetterling.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och/eller en kombination av dessa (s.k. units). Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på ovan angiven adress, på bolagets hemsida www.doublebp.com samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com senast tre veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Uppsala i mars 2024

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)