Cortus Energy offentliggör utfall i det riktade erbjudandet av konvertibler av serie KV4

Under perioden 5 februari – 23 februari 2024 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energy AB:s (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) konvertibel av serie KV2 att kvitta konvertibeln av serie KV2 och samtidigt erhålla nya konvertibler av serie KV4. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är Bolagets önskan att minska sin låneskuld. Konvertiblerna av serie KV4 innefattar samma fördelaktiga villkor som konvertibeln av serie KV3, d v s högre ränta och mer fördelaktig kurs för konvertering. Konvertibellånet förlängs samtidigt till januari 2026.


Utfallet i det riktade erbjudandet för konvertibelinnehavare av serie KV2 visar att ett nominellt belopp om totalt 10 447 920 SEK har anmälts för kvittning av fordran (”Fordran”), vilket motsvarar cirka 62 procent av det utestående konvertibellånet.

Efter att kvittning av Fordran har registrerats kommer det utestående konvertibellånet att uppgå till 6 399 385 SEK, exkl upplupen ränta. Detta innebär att lånemängden för konvertibeln av serie KV2 minskar från 16 847 305 SEK till 6 399 385 SEK, exkl upplupen ränta. Betalning till konvertibelinnehavare av serie KV2 infaller den 12 april 2024.

Konvertibler av serie KV4
Genom kvittning av Fordran emitteras 12 009 868 konvertibler av serie KV4. Konvertiblerna löper med en årlig ränta om tretton och en halv (13,5) procent från och med den 24 februari 2024 till och med den 20 januari 2026, eller den tidigare dag lånet konverterats till aktier i Bolaget.

Innehavare av konvertibler av serie KV4 har rätt att påkalla konvertering till nyemitterade aktier under perioderna mellan den 3 juni 2024 och den 18 juni 2024 (konverteringsperiod 1), den 2 december 2024 och den 13 december 2024 (konverteringsperiod 2), den 2 juni 2025 och den 16 juni 2025 (konverteringsperiod 3) och den 1 december 2025 och den 12 december 2025 (konverteringsperiod 4). Konverteringskursen per konvertibel kommer att fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolaget aktie under de tio (10) handelsdagar som infaller före respektive konverteringsperiod påbörjas. Konverteringskursen kan som lägst uppgå till 7,0 SEK och högst 30,0 SEK (omräknat golv och tak efter genomförd sammanläggning).

Aktier och aktiekapital
Vid full konvertering för konvertibler av serie KV4 vid lägsta konverteringskurs om 7,0 SEK, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 1 715 695 aktier, från 21 498 964 aktier till 23 214 659 aktier och aktiekapitalet öka med högst 11 628,50 SEK från 500 000,10 SEK till 511 628,60 SEK.

Fullständiga konvertibelvillkor
Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på Cortus Energys hemsida: www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 februari 2024 kl. 16.45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Ljunggren, tf VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.

  

Bilaga

  • Cortus Energy offentliggör utfall av riktat erbjudande