Cortus AB överklagar Solna Tingsrätts dom avseende PEs rättegångskostnader

Som tidigare har offentliggjorts medgav Cortus Projektengagemangs fordran i tvisten vid Solna tingsrätt om 3,7 mkr. Däremot kunde inte Cortus acceptera Projektengagemangs krav avseende rättegångskostnader som uppgick till 11,4 mkr utan överlät den frågan att beslutas av tingsrätten som nu har meddelat beslut. Kravet på rättegångskostnader har därvid satts ned med 3,4 mkr (ca 30%) vilket är otillräckligt. Cortus kommer därför att överklaga tingsrättens beslut och yrka ytterligare nedsättning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.